Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – licencjacką i magisterską poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską, której tematem jest ustalenie i opisanie skutków II wojny światowej.

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – licencjacką i magisterską poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej

Opublikowano

Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – organizator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego.

Uczestnikami konkursu mogą być:
1) absolwenci studiów I stopnia w kategorii dotyczącej najlepszej pracy licencjackiej;
2) absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kategorii dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej.
Czytaj dalej Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego

Opublikowano

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie. Przez prace dyplomowe należy rozumieć prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. W konkursie mogą  wziąć udział  prace  absolwentów  wyższych uczelni 
w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w ciągu  danego roku akademickiego.

Celem konkursu jest:
a) dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych,
b) propagowanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac dyplomowych w  drodze   ich prezentacji i dyskusji naukowych  w uczelniach oraz na  krajowych i regionalnych konferencjach, sympozjach naukowych, dotyczących  tematycznie zarządzania oraz inżynierii produkcji, a także w czasopiśmie Zarządzanie Przedsiębiorstwem,
c) pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych i do wymiany doświadczeń 
w zakresie kierunków postępu naukowego w obszarach zarządzania oraz inżynierii produkcji,
d) promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów.
Czytaj dalej Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie

Opublikowano

XI edycja Konkursu im. hm. O. Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe o tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Termin nadsyłania prac to 30 kwietnia 2023 r.

Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji. Finalistów konkursu wyłoni komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. hm. Adama Massalskiego.

Zobacz
Strona konkursu

Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

W drodze konkursu przyznawane są Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH „Bolesław” za prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie związane z Olkuszem i ziemią olkuską.

Celem konkursu jest:
1. Zwiększenie zainteresowania studentów problematyką związaną z historią, w tym historią górnictwa i hutnictwa, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi i promocją Gminy Olkusz oraz ziemi olkuskiej.
2. Zachęcenie studentów i pracowników dydaktycznych wyższych uczelni do szerszego podejmowania tematyki rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego Olkusza i ziemi olkuskiej w pracach dyplomowych – magisterskich, inżynierskich, licencjackich i doktorskich.
3. Tworzenie warunków umożliwiających młodym ludziom włączenie się w proces badania przeszłości, a także kształtowania polityki rozwoju miasta oraz dyskusji na temat przyszłości Olkusza i ziemi olkuskiej.
4. Promocja nowatorskich rozwiązań w sferze rozwoju i promocji miasta i ziemi olkuskiej.
5. Zwiększenie zainteresowania mieszkańców skutecznymi działaniami na rzecz ożywienia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i społecznego.

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską

Opublikowano

Konkurs Rzecznika na prace magisterskie i doktorskie

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Do konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę: praw dziecka w różnych aspektach, instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową.

Zgłoszenia pracy do konkursu mogą dokonywać: autorzy prac oraz – w porozumieniu i za pisemną zgodą autora – promotorzy prac i władze uczelni. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonej pracy.

Nagrodami w konkursie są:
– nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac doktorskich w wysokości 5 000 zł;
– nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac magisterskich w wysokości 3 000 zł;
– wyróżnienia

Prace można nadsyłać do 15 marca 2023 r.

Zobacz
Strona konkursu

Opublikowano

VI Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza VI Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w 2022 i 2023 roku i napisanych w obszarze: Problemy współczesnej gospodarki.

Czytaj dalej VI Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską
Opublikowano

MEiN ruszył konkurs na prace magisterskie i doktorskie o historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Wiceminister MEiN prof. Włodzimierz Bernacki wraz z dyr. Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i J. Paderewskiego prof. Janem Żarynem ogłosili w środę drugą edycję konkursu na najciekawsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie o historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

W czasie konferencji prasowej inaugurującej drugą edycję konkursu wiceminister Bernacki poinformował, że realizowany jest on dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki”.

“MEiN przykłada wielką wagę do tego, żeby w ramach prac naukowych tematyka dotycząca kwestii związanych z myślą społeczną Kościoła oraz szeroko rozumianą myślą narodową odnalazła swoje odzwierciedlenie nie tylko w tytułach prac magisterskich, ale przede wszystkim w doktoratach” – zaznaczył Bernacki.

Wyjaśnił, że uzyskanie aprobaty MEiN wynika z tego, że konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Mogą wziąć w nim udział absolwenci dyscyplin humanistycznych, takich jak: historia, historia sztuki, politologia, nauka o polityce, teologia, filozofia czy socjologia.

“Najciekawsze, najbardziej interesujące prace powstają na styku różnorakich dyscyplin” – ocenił wiceminister Bernacki.

Zwrócił uwagę, że prace magisterskie i rozprawy doktorskie przeszły całą ścieżkę recenzyjną i egzaminacyjną, są potwierdzone autorytetami naukowymi promotorów, recenzentów i członków komisji egzaminacyjnych.

Prof. Jan Żaryn powiedział, że Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego na realizację konkursu dostał od MEiN ok 200 tys. zł.

Konkurs dotyczy prac obronionych od 15 października 2020 r. do 15 listopada 2021 r.

Tematyka prac powinna być związana z dziejami ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Prof. Żaryn zwrócił uwagę, że to są obszary tematycznie zaniedbane.

“Naukowcy dziejów najnowszych niekoniecznie w okresie PRL-u specjalizowali się w tych obszarach” – powiedział profesor. Wskazał, że Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego został powołany, aby to dziedzictwo obozu narodowego i katolicyzmu społecznego promować.

Prace będą oceniane pod kątem ich innowacyjności, konstrukcji, precyzyjności w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny będzie również potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne, które mają umożliwić prowadzenie dalszych studiów badawczych. Stanowią także zachętę dla kolejnych roczników studenckich i dla doktorantów przy wyborze tematów prac naukowych. Laureat pierwszego miejsca w kategorii praca magisterska otrzyma 20 tys. zł, za II miejsce – 15 tys., a za trzecie 10 tys. Zdobywca I miejsca w kategorii praca doktorska otrzyma 30 tys., za II miejsce – 25 tys. zł, za III miejsce – 15 tys. zł. Uczestnicy konkursu mogą wysyłać swoje prace do 8 grudnia br. na adresy e-mailowe Instytutu: konkurs.mgr@idmn.pl – dla absolwentów studiów magisterskich i konkurs.dr@idmn.pl – dla autorów rozpraw doktorskich.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych www.mein.gov.pl i www.idmn.pl.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to państwowa instytucja kultury powołana 17 lutego 2020 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Instytut utworzono m.in. dla studiów nad dziedzictwem myśli narodowej i katolicko-społecznej, w tym chrześcijańsko-demokratycznej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 grudnia br.

Prof. Żaryn poinformował, że do wszystkich szkół ponadpodstawowych zostaną przekazane trzy prace historyczne: abp. Józefa Teodorowicza “Rodzina a szkoła”, prof. Ignacego Chrzanowskiego “Polski ideał wychowawczy” i ks. Kazimierza Lutosławskiego “O potrzebie filozofii”.

“Są to pewne propozycje wychowawcze dla nauczycieli, którzy mają w swoim charyzmacie zawodu wychowywanie młodego pokolenia” – wskazał prof. Żaryn. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ joz/

Opublikowano

Konkurs Medi@stery dla młodych medioznawców

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Najlepsze prace magisterskie z zaskresu wiedzy o mediach zostaną nagrodzone w konkursie Medi@stery i wydane w postaci wysokopunktowanych monografii lub artykułów w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia do konkursu organizowanego przez Uniwersytet Gdański można nadsyłać do 20 listopada.

Medi@stery to ogólnopolski konkurs dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach związanych z komunikacją społeczną i mediami.

Nagrodzone dotąd prace młodych medioznawców dotyczyły m.in. ponowoczesnej telewizji, kampanii prezydenckich w mediach i roli nowych madiów w aktywizacji społeczności lokalnych. Jedna z laureatek zajęła się problemem trywializacji feminizmu, przedstawianego jako latte-feminizm i “girl power” w luksusowej prasie kobiecej. Inny laureat podjął temat kreowania marki w serwisie You Tube na przykładzie Grupy Filowej Darwin. Kolejna nagrodzona osoba analizowała zdjęcia “selfie” z jednej strony jako narcystyczne kreowanie wizerunku w internecie, a z drugiej – ważny nowy trend w fotografii.

Nagrody w konkursie odebrało dotychczas 18 laureatów. Zdaniem jurorów rozprawy odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym i metodologicznym, tezy były oryginalne, a wnioski odkrywcze. Prace te zostały wydane w postaci wysokopunktowanych monografii lub artykułów w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Media Biznes Kultura”.

Wśród laureatów dominowali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Do udziału w konkursie zaprasza Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorzy chcą, by przedstawione w konkursie prace były dla laureatów przepustką do świata mediów. Ukryte w nazwie konkursu media odnoszą się nie tylko do nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców – tłumaczą.

Regulamin uczestnictwa dostępny jest na stronie www.mediastery.ug.edu.pl.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ zan/

Opublikowano

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w dniu 6 kwietnia 2020 roku ogłosił dziewiątą edycję organizowanego co dwa lata Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na początku września 2020 roku na stronie internetowej ŻIH. Ponadto laureaci i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o nagrodach drogą mailową.

Prace oceniać będzie jury konkursu składające się z naukowców ŻIH oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z innych instytucji. Przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, a sekretarzami dr Anna M. Rosner oraz Magdalena Szyszkowska.

Prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: konkursbalabana@jhi.pl do 12 czerwca 2020 roku.

Zobacz
Ogłoszenie o konkursie