Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną poświęconą II wojnie światowej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Organizatorem konkursu jest Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej pracy doktorskiej i habilitacyjnej poświęconych problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej.

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną poświęconą II wojnie światowej

Opublikowano

XI edycja Konkursu im. hm. O. Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe o tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Termin nadsyłania prac to 30 kwietnia 2023 r.

Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji. Finalistów konkursu wyłoni komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. hm. Adama Massalskiego.

Zobacz
Strona konkursu

Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

W drodze konkursu przyznawane są Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH „Bolesław” za prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie związane z Olkuszem i ziemią olkuską.

Celem konkursu jest:
1. Zwiększenie zainteresowania studentów problematyką związaną z historią, w tym historią górnictwa i hutnictwa, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi i promocją Gminy Olkusz oraz ziemi olkuskiej.
2. Zachęcenie studentów i pracowników dydaktycznych wyższych uczelni do szerszego podejmowania tematyki rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego Olkusza i ziemi olkuskiej w pracach dyplomowych – magisterskich, inżynierskich, licencjackich i doktorskich.
3. Tworzenie warunków umożliwiających młodym ludziom włączenie się w proces badania przeszłości, a także kształtowania polityki rozwoju miasta oraz dyskusji na temat przyszłości Olkusza i ziemi olkuskiej.
4. Promocja nowatorskich rozwiązań w sferze rozwoju i promocji miasta i ziemi olkuskiej.
5. Zwiększenie zainteresowania mieszkańców skutecznymi działaniami na rzecz ożywienia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i społecznego.

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską

Opublikowano

Konkurs Rzecznika na prace magisterskie i doktorskie

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Do konkursu Rzecznika Praw Dziecka zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę: praw dziecka w różnych aspektach, instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową.

Zgłoszenia pracy do konkursu mogą dokonywać: autorzy prac oraz – w porozumieniu i za pisemną zgodą autora – promotorzy prac i władze uczelni. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonej pracy.

Nagrodami w konkursie są:
– nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac doktorskich w wysokości 5 000 zł;
– nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac magisterskich w wysokości 3 000 zł;
– wyróżnienia

Prace można nadsyłać do 15 marca 2023 r.

Zobacz
Strona konkursu

Opublikowano

Konkurs na dyplomy bronione przez internet i zdalne inicjatywy artystyczne

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Studenci i młodzi doktorzy, którzy bronili prac dyplomowych i rozpraw w warunkach nauki zdalnej mogą wygrać nawet 10 tys. w konkursie na najlepszą pracę dyplomową wieńczącą studia. Także artyści – muzycy, chóry, zespoły teatralne i osoby zaangażowane w działalność kulturalną na uczelniach podczas pandemii mogą starać się o nagrodę w konkursach.

Konkursy są organizowane przez Parlament Studentów RP przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia prac przyjmowane będą do 1 listopada, artyści mogą zgłaszać swoje inicjatywy kulturalne do 8 listopada poprzez stronę www.konkurs.psrp.org.pl.

Przedstawiciele studentów nagrodzą tych żaków, dla których miniony rok akademicki był jednocześnie ostatnim rokiem pewnego etapu edukacji – rokiem obrony pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej. Dla najlepszych przewidziano nagrody – nawet w wysokości 10 tys. zł.

Druga inicjatywa Parlamentu Studentów to konkurs dla osób i grup ze środowiska akademickiego zaangażowanych w życie kulturalne. Zgłoszenia przyjmowane są indywidualnie oraz zespołowo. Nagrody finansowe dla osób indywidualnych wynoszą do 5 tys. zł, grupy mogą wygrać 15 tys. zł. W konkursie mogą wziąć udział nie tylko artyści, ale też ci, którzy na co dzień zajmują się promowaniem kultury w środowisku akademickim. Nagrody przyznane zostaną w czterech kategoriach – dla zaangażowanych studentów, dla ich opiekunów wspierających działalność studencką oraz dwie kategorie dla zespołów lub organizacji – jedna dedykowana zespołom muzycznym czy chórom, druga – grupom działającym w innych obszarach kultury, np. teatralnym.

“Wiemy jak trudne jest pisanie pracy dyplomowej, zwłaszcza w warunkach kształcenia zdalnego, gdy nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu z opiekunem czy korzystania z infrastruktury uczelni, stąd pomysł na nagrodzenie najlepszych prac i rozpraw doktorskich. Jednocześnie, zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo zawieszenie funkcjonowania uczelni, zburzyło dotychczasowe funkcjonowanie studentów czy opiekunów zaangażowanych w działalność kulturalną. Z tego powodu niezwykle zależy nam na wyłonieniu najaktywniejszych w tym zakresie i osób, i grup, a dzięki temu zainspirowaniu środowiska akademickiego do działań nie tylko naukowych” – mówi przewodniczący Parlamentu Studentów RP Dominik Leżański.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Opublikowano

Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w dniu 6 kwietnia 2020 roku ogłosił dziewiątą edycję organizowanego co dwa lata Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na początku września 2020 roku na stronie internetowej ŻIH. Ponadto laureaci i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o nagrodach drogą mailową.

Prace oceniać będzie jury konkursu składające się z naukowców ŻIH oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z innych instytucji. Przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, a sekretarzami dr Anna M. Rosner oraz Magdalena Szyszkowska.

Prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: konkursbalabana@jhi.pl do 12 czerwca 2020 roku.

Zobacz
Ogłoszenie o konkursie

Opublikowano

Ruszył konkurs PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

RPO o barierach w studiowaniu osób z niepełnosprawnościami

W czwartek ruszyła kolejna edycja organizowanego przez PFRON ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności. Prace można składać do 31 lipca.

Ideą organizowanego po raz 16. konkursu “Otwarte drzwi” jest zwiększanie zainteresowania problematyką niepełnosprawności u osób kończących studia wyższe, próba zmiany sposobu postrzegania niepełnosprawności, a także wyznaczenie kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w komunikacie przesłanym PAP podkreśla, że głównym zadaniem konkursu jest promowanie nowatorskich, ciekawych i godnych wdrażania rozwiązań służących szeroko pojętej rehabilitacji i integracji społecznej.

“Naszym celem jest zwiększenie świadomości społecznej i szerokie zainteresowanie tematyką osób niepełnosprawnych w środowisku naukowym. Uważam, że warto wspierać i zachęcać do takiej działalności, dlatego zdecydowaliśmy się ufundować nagrody. Stawiamy także na promocje nagrodzonych prac poprzez organizację finałów poszczególnych edycji w postaci konferencji czy też publikacje pokonferencyjne” – wskazuje cytowana w komunikacie prezes zarządu PFRON Marlena Maląg.

Konkursowe nagrody trafiają do studentów, którzy w oryginalny sposób podjęli tematykę niepełnosprawności.

Prace przesłane na konkurs oceni niezależna komisja złożoną z przedstawicieli środowiska akademickiego – uczelni medycznych, politechnik i szeroko pojętej humanistyki.

Komisja oceni prace magisterskie w trzech kategoriach: rehabilitacja społeczna, rehabilitacja zawodowa i rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym, a także rehabilitacja medyczna, mająca wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Odrębną kategorię stanowią najlepsze prace doktorskie.

Fundusz poinformował, że łączna pula nagród w tegorocznej edycji konkursu wyniesie 44 tys. zł. Pierwsza nagroda w kategorii prac magisterskich to 5 tys. zł, a kolejne miejsca to 3 tys. zł i 2 tys. zł. Dwaj autorzy najlepszych prac doktorskich otrzymają 8 tys. zł za pierwsze miejsce i 6 tys. zł za drugie.

Szczegóły i regulamin konkursu jest na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Kropiwiec

Opublikowano

Historycy z IPN i PAN nagrodzili najlepsze doktoraty i magisteria z historii najnowszej

Historycy z IPN i PAN nagrodzili najlepsze doktoraty i magisteria z historii najnowszej

Historycy z IPN i Instytutu Historii PAN nagrodzili najlepsze prace doktorskie i magisterskie w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na “Najlepszy Debiut Historyczny Roku”. W sumie nadesłano 35 prac naukowych z 18 ośrodków akademickich z całej Polski.

Decyzje jury 10. edycji konkursu – jak podał IPN na swojej stronie internetowej – były jednomyślne. W konkursie brali udział autorzy niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX w., które zostały obronione w okresie od 1 października 2015 r. do 31 października 2016 r. Spośród 35 nadesłanych prac 11 to doktoraty, a pozostałe 24 – prace magisterskie.

W kategorii prac doktorskich jury przyznało dwie równorzędne nagrody drugiego stopnia. Nagrodzone prace to: “Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej 1919–1921” autorstwa Michała Ceglarka oraz “Dyplomacja królestwa Norwegii wobec przełomów politycznych w Polsce w latach 1945–1981” Katarzyny Nuckowskiej-Cherek.

W tej samej kategorii przyznano również wyróżnienia dla Haliny Bogusz za pracę “Opieka paliatywna i hospicyjna w Poznaniu w latach 1986-2004”, Radosława Gila za “Służbę oficerów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w ludowym Wojsku Polskim” i Barbary Kasprzyk za pracę “Fabryka a miasto. Rozwój Skarżyska-Kamiennej w latach 1922-1955”.

W kategorii prac magisterskich również nie wyłoniono jednego zwycięzcy. Dwie równorzędne nagrody drugiego stopnia przyznano pracom: “Prasa brytyjska a Polska w przededniu i w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r.” autorstwa Natalii Olszewskiej oraz “Papież Pius XII w propagandzie komunistycznej w Polsce w latach 1945–1958” autorstwa Marcina Sanaka.

Trzy wyróżnienia w kategorii prac magisterskich otrzymali: Zofia Antkiewicz za “Cukier krzepi. Propaganda spożycia cukru w latach 1925-1932”, Konrad Banaś “Władysław Wolski. Meandry kariery komunistycznego działacza 1944-1950” i Łukasz Szkwarek “NSZZ +Solidarność+. Podregion Miastko w latach 1980-1981”.

Prace zostały ocenione przez historyków: Sławomira Cenckiewicza, Jana Drausa, Jerzego Eislera, Marka Kornata, Krzysztofa Kosińskiego, Wojciecha Polaka, Włodzimierza Suleję, Tomasza Szarotę, Tadeusza Wolszę i sekretarza komisji – Pawła Liberę.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Centrum Edukacyjnym IPN “Przystanek Historia” w Warszawie.

Patron konkursu Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962) był porucznikiem artylerii Wojska Polskiego, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., także historykiem (autorem m.in. trzytomowej syntezy “Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945”), publicystą, działaczem sanacyjnym (od 1931 r. naczelnikiem Wydziału Historyczno-Naukowego w MSZ); po II wojnie światowej przebywał na emigracji.

(PAP)

Opublikowano

Konkurs na prace dyplomowe “swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”

Konkurs na prace dyplomowe "swissstandards.pl. Od teorii do praktyki"

Termin:
30 listopada 2016 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
tematy prac w blokach tematycznych;

Organizator:
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.
Czytaj dalej Konkurs na prace dyplomowe “swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”