Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – licencjacką i magisterską poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską, której tematem jest ustalenie i opisanie skutków II wojny światowej.

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – licencjacką i magisterską poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej

Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia przygotowaną w ramach studiowanego kierunku. Regulamin konkursu określa warunki uczestnictwa i przebieg, a jego celem jest promowanie najlepszych absolwentów, rozwój umiejętności przedstawiania wyników badań naukowych oraz zwiększenie atrakcyjności studiów.

Pracą dyplomową studiów pierwszego stopnia jest obowiązkowa praca pisemna składana na koniec ostatniego semestru studiów. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem pozytywnym oraz nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ich małżonkiem, zstępnym, wstępnym, rodzeństwem lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia. Uczestnikami konkursu nie mogą być również absolwenci, którzy powtarzali semestr V, VI lub VII, lub którzy już posiadają tytuł zawodowy licencjata/inżyniera lub magistra uzyskany na innym kierunku studiów.
Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Opublikowano

Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – organizator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego.

Uczestnikami konkursu mogą być:
1) absolwenci studiów I stopnia w kategorii dotyczącej najlepszej pracy licencjackiej;
2) absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kategorii dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej.
Czytaj dalej Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego

Opublikowano

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie. Przez prace dyplomowe należy rozumieć prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. W konkursie mogą  wziąć udział  prace  absolwentów  wyższych uczelni 
w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w ciągu  danego roku akademickiego.

Celem konkursu jest:
a) dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych,
b) propagowanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac dyplomowych w  drodze   ich prezentacji i dyskusji naukowych  w uczelniach oraz na  krajowych i regionalnych konferencjach, sympozjach naukowych, dotyczących  tematycznie zarządzania oraz inżynierii produkcji, a także w czasopiśmie Zarządzanie Przedsiębiorstwem,
c) pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych i do wymiany doświadczeń 
w zakresie kierunków postępu naukowego w obszarach zarządzania oraz inżynierii produkcji,
d) promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów.
Czytaj dalej Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie

Opublikowano

XI edycja Konkursu im. hm. O. Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe o tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Termin nadsyłania prac to 30 kwietnia 2023 r.

Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji. Finalistów konkursu wyłoni komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. hm. Adama Massalskiego.

Zobacz
Strona konkursu

Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

W drodze konkursu przyznawane są Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH „Bolesław” za prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie związane z Olkuszem i ziemią olkuską.

Celem konkursu jest:
1. Zwiększenie zainteresowania studentów problematyką związaną z historią, w tym historią górnictwa i hutnictwa, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi i promocją Gminy Olkusz oraz ziemi olkuskiej.
2. Zachęcenie studentów i pracowników dydaktycznych wyższych uczelni do szerszego podejmowania tematyki rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego Olkusza i ziemi olkuskiej w pracach dyplomowych – magisterskich, inżynierskich, licencjackich i doktorskich.
3. Tworzenie warunków umożliwiających młodym ludziom włączenie się w proces badania przeszłości, a także kształtowania polityki rozwoju miasta oraz dyskusji na temat przyszłości Olkusza i ziemi olkuskiej.
4. Promocja nowatorskich rozwiązań w sferze rozwoju i promocji miasta i ziemi olkuskiej.
5. Zwiększenie zainteresowania mieszkańców skutecznymi działaniami na rzecz ożywienia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i społecznego.

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską

Opublikowano

VI Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza VI Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w 2022 i 2023 roku i napisanych w obszarze: Problemy współczesnej gospodarki.

Czytaj dalej VI Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską
Opublikowano

Wygraj studia podyplomowe w SGH i płatne praktyki zawodowe!

Do 23 stycznia stycznia przedłużono termin zgłoszeń do piątej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego. Warto wziąć udział – do wygrania są bowiem udział w studiach podyplomowych w SGH oraz płatne praktyki zawodowe w wiodących na rynku interaktywnym firmach. Konkurs organizują Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie .

Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych. Do udziału w konkursie dopuszczone są prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie z zakresu marketingu internetowego obronione w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 15 stycznia 2017 r . Przesłane prace oceniać będzie Jury, w skład którego wchodzą certyfikowani trenerzy DIMAQ – oficjalnego systemu certyfikacji kompetencji digital marketingu w Polsce prowadzonego przez IAB Polska.

Nagrody:

  • Najlepsza praca dyplomowa (magisterska):  bezpłatne uczestnictwo w Studiach Podyplomowych Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  oraz płatne praktyki u jednego z Partnerów Konkursu;
  • Wyróżnione prace licencjackie i inżynierskie: płatne praktyki zawodowe u jednego z Partnerów Konkursu.

Harmonogram konkursu
18.12.2016 – 23.01.2017 – Zbieranie prac
24.01.2017 – 30.01.2017 – I etap – wybór 20 najlepszych merytorycznie prac dyplomowych (w tym przynajmniej 3 prac magisterskich)
31.01.2017 – 20.02.2017 – II etap – ocena prac magisterskich wyłonionych w I etapie Konkursu
21.02.2017 – 24.02.2017 – wybór zwycięzcy konkursu – autora najlepszej pracy magisterskiej
01.03.2017 – Ogłoszenie wyników

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • 2 Płyty CD wraz z nagraną pracą dyplomową, przy czym imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora oraz nazwa uczelni powinna zostać usunięta z pracy.
  • Wypełniony oraz podpisany przez autora Formularz Zgłoszenia do Konkursu.
  • Podpisany przez autora pracy Regulamin Konkursu.
  • Dowolny dokument z uczelni wyższej potwierdzający uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej ( np. zaświadczenie z dziekanatu, ksero dyplomu).

Adres:
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
ul. Puławska 39/77
02-508 Warszawa

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://iab.org.pl/wydarzenia/kalendarz/konkurs-na-najlepsza-prace-dyplomowa-z-marketingu-internetowego/

Informacje o Studiach Podyplomowych SGH Marketing Internetowy: http://www.marketing-internetowy.edu.pl/

Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

Termin:
23 stycznia 2017 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
marketing internetowy;

Organizator:
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

Opublikowano

Konkurs na prace dyplomowe “swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”

Konkurs na prace dyplomowe "swissstandards.pl. Od teorii do praktyki"

Termin:
30 listopada 2016 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
tematy prac w blokach tematycznych;

Organizator:
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza.
Czytaj dalej Konkurs na prace dyplomowe “swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”