Opublikowano

Aneks (Załączniki)

Załączniki (aneks) stanowią uzupełnienie pracy magisterskiej. W aneksie zamieszcza się te materiały, których przytoczenie w tekście głównym, byłoby niewskazane ze względów merytorycznych lub technicznych.

Aneks (Załączniki)

Aneks (załączniki) zawiera materiały, które co prawda wiążą się z daną pracą magisterską, ale nie są jej integralną częścią albo nie można ich zamieścić w tekście ze względu na znaczną objętość. Mogą to być np. kwestionariusz ankiety, raport z obserwacji, zdjęcia, mapy, schematy itp., czyli materiały które z istotnych względów chcesz załączyć.

Nie zawsze konieczny jest aneks. Należy dołączyć dane dokumenty wtedy, kiedy pełnią one rolę dokumentu źródłowego, którego zamieszczenie w oryginalnym brzmieniu spełnia istotna funkcję (czyli podkreślenia, że analiza jest obiektywna).

Konstrukcja i umiejscowienie

Na początku aneksu zamieszcza się wykaz załączników, nieco przypominający spis treści. Każdy załącznik w aneksie powinien mieć tytuł i numer.

Aneks jest autonomiczną częścią pracy magisterskiej. Dlatego też jest umieszczany na samym końcu pracy magisterskiej.

Numeracja stron

Numeracja stron w aneksie jest również odrębna od tej w pozostałej części pracy. Istnieje co prawda stanowisko według którego numeracja w aneksie powinna być kontynuacją tej w pracy, ale nie polecam takiego rozwiązania.

Jeśli strony numerowałeś za pomocą cyfr arabskich, to w aneksie możesz zastosować cyfry rzymskie, aby w ten sposób podkreślić jego autonomię.

Długość

Panuje przekonanie, że aneks nie powinien być dłuższy niż 1/3 części pracy. Wiąże się to z tym, że zbyt często studenci używają aneksu do „pogrubienia” swojej pracy magisterskiej, zamieszczając tam niepotrzebne materiały. Jednak w uzasadnionych przypadkach może zajmować więcej miejsca.

Przykład i wzór aneksu znajdziesz w poradniku
Zobacz spis treści (PDF)