Opublikowano

Zgłoszenia do konkursu “Student-wynalazca” – do 15 stycznia

Między muzyką, obrazem i techniką a innowacyjnym rynkiem

Do 15 stycznia 2016 r. autorzy wynalazków, wzorów użytkowych lub przemysłowych – studenci, doktoranci i absolwenci uczelni – mogą przysyłać zgłoszenia do VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach.

Konkurs jest adresowany do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia uczelni wyższych, a także absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku albo wzoru użytkowego czy przemysłowego.

Chodzi o wynalazki chronione prawem wyłącznym lub zgłoszone do ochrony w Urzędzie Patentowym RP albo w odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Celem konkursu jest inspirowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w pracach badawczych i do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Konkurs ma także za zadanie zachęcenie studentów do korzystania z ochrony prawa własności przemysłowej.

Nagrodą główną dla pięciu laureatów kolejnej edycji konkursu będzie udział w 44. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Sfinansowane będą koszty organizacji stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu młodych wynalazców w Szwajcarii.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do końca lutego. Jak poinformowała PAP Justyna Bonar z Ośrodka Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej, na przełomie maja i czerwca 2016 r. planowane jest uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem dyplomów i nagród rzeczowych, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie.

Zasady naboru do konkursu są dostępne na stronie internetowej: www.patenty.tu.kielce.pl/konkurs-student/

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Patentowego RP, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Polskich Rektorów Uczelni Technicznych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przedstawicieli samorządu lokalnego – Prezydenta Kielc, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, a także organizacji przedsiębiorców – Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Podczas pięciu poprzednich edycji konkursu komisja oceniała 379 rozwiązań z 43 uczelni. Nagrodzono 23 pomysły, a wyróżnieniami uhonorowano 48. Dotychczas „studenci-wynalazcy” zdobyli w Genewie 8 złotych, 9 srebrnych i 3 brązowe medale oraz liczne nagrody specjalne (m.in. nagrodę specjalną Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO „Best Young Inventor”, nagrodę Rosyjskiej Izby Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Technologicznej „Best Woman Inventor”, nagrodę Federacji Rosyjskich Kosmonautów).

Pomysły laureatów konkursu były promowane również na XVI Moskiewskim Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes (złoty medal wystawy) i międzynarodowej wystawie „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – IENA 2015” w Norymberdze (trzy brązowe medale).

Inicjatywy zgłoszone do konkursu są promowane poprzez internetową Bazę Danych Wynalazków Studenckich – to platforma wymiany informacji pomiędzy twórcami wynalazków, a podmiotami zainteresowanymi ich wdrażaniem.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)