Opublikowano

Wojcik, Krystyna. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską

Wojcik, Krystyna. Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską

Książka „Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską” z 2012 r. jest już ósmym udoskonalonym i uzupełnionym wydaniem poradnika dla osób przygotowujących prace dyplomowe. Najnowsze wydanie skierowane jest do autorów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, a także do ich promotorów.

Autorka, prof. Krystyna Wojcik to absolwentka i pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także prekursorka akademickiego wykładu z public relations, uhonorowana wszystkimi dotychczasowymi odznaczeniami środowiska zawodowego z tej dziedziny. Poradnik wyszedł nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, zajmującego się publikacjami dla specjalistów z zakresu prawa, ekonomii, biznesu i finansów.

Struktura książki odpowiada trzem głównym etapom tworzenia pracy dyplomowej, wyróżnionym przez autorkę. Pierwszy związany jest z wyborem tematu, określeniem pytań i problemów badawczych, zdefiniowaniem pojęć. Drugi dotyczy metod badania, a trzeci ostatecznego ustalenia rezultatów badań i opracowania redakcyjnego.

Ponadto Krystyna Wojcik przeprowadziła analizę regulacji prawnych i uczelnianych dotyczących wymagań i trybu osiągania tytułu zawodowego licencjata i magistra, a także stopnia naukowego doktora. Określiła czym różnią się te trzy typy prac, odpowiedziała na pytanie jakie cele muszą spełniać.

Ostatni rozdział dedykowany jest doktorantom. Chociaż nie jest zbyt obszerny (niecałe 11 stron) to porusza jedynie specyficzne zagadnienia, odnoszące się do kandydatów na doktorów. Pozostałe wymagania są tożsame z tymi, które dotyczyły magistrantów i licencjatów, więc zostały omówione wcześniej. W rozdziale tym zawarto uwagi na temat przewodu doktorskiego w świetle najnowszych polskich przepisów, przedstawiono obowiązujące doktoranta zasady metodyczne i kryteria oceny.

Szczególnie warta polecenia jest część dotycząca planu i struktury pracy dyplomowej, a także rozdział w którym omówiono zagadnienie prowadzenia badań, wyboru metod, opracowania wyników i ich pisemnej prezentacji. Dość dobrze została przedstawiona technika ankiety i wywiadu, jak również wartościowe wydają się podpowiedzi dotyczące tego jak zachować logikę wywodu i przeprowadzić argumentację, tak aby była spójna i wzajemnie niesprzeczna.

Najwięcej korzyści z lektury wyniosą studenci kierunków ekonomicznych, ponieważ przykłady zawarte w „Piszę akademicką pracę promocyjną” dotyczą właśnie tej dziedziny wiedzy. Jednak również pozostali studenci nauk społecznych i humanistycznych nie powinni czuć się poszkodowani i nie będą mieli trudności żeby z niej skorzystać, ponieważ porady tam zawarte mają charakter uniwersalny.

Język jakim posługuje się autorka jest zrozumiały i precyzyjny. Nie używa ona specjalistycznych czy wieloznacznych pojęć. Zarówno konstrukcja całej książki jak i poszczególnych jej części zdradzają bogate doświadczenie autorki w pisaniu różnego rodzaju tekstów i konieczność tłumaczenia pewnych złożonych spraw mniej obeznanym, najczęściej młodym adeptom nauki.

„Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską” jest świetnym poradnikiem, który mogę polecić z czystym sumieniem. Warto się w niego zaopatrzyć, ponieważ będzie służył nie tylko przy pisaniu pracy licencjackiej, ale także magisterskiej i doktorskiej. Można również wykorzystać zawartą w nim wiedzę przy pisaniu innych publikacji naukowych.

Spis treści

Wstęp

1. Cele i wymagania wobec pracy dyplomowej. Etapy przygotowywania
1.1. Źródła informacji o wymaganiach względem prac
1.2. Prace licencjackie/magisterskie a inne prace promocyjne – różnice wymagań
1.2.1. Cele prac na dyplom związane z wiedzą i umiejętnościami
1.2.2. Praca licencjacka a magisterska w świetle ustaleń uczelni ekonomicznych
1.2.3. Praca magisterska a inne opracowania promocyjne
1.3. Dopuszczony charakter prac licencjackich i magisterskich
1.4. Trzy główne etapy merytorycznego przygotowywania akademickiej pracy promocyjnej – charakterystyka ogólna
1.4.1. Etap wyjściowy/bazowy – wybór i rola promotora
1.4.2. Pierwszy etap merytoryczny
1.4.3. Drugi etap merytoryczny
1.4.4. Trzeci etap merytoryczny

2. Wybór tematu. Ustalenie celu i opracowywanie planu akademickiej pracy promocyjnej
2.1. Wybór tematu pracy i jego ustawienie
2.2. Kryteria poprawności redakcyjnej tytułów akademickich prac promocyjnych
2.3. Poszukiwanie, ocena, gromadzenie różnych materiałów źródłowych.
do akademickiej pracy promocyjnej. Zasady doboru literatury
2.3.1. Ile książek trzeba przeczytać, by napisać pracę?
2.3.2. Języki obce – czy konieczne?
2.3.3. Co to jest literatura przedmiotu?
2.3.4. Rodzaje źródeł
2.3.5. Od czego zaczynać przy poszukiwaniu źródeł? Zasady doboru literatury
2.3.6. Sporządzamy notatki
2.4. Tworzenie struktury akademickiej pracy promocyjnej – opracowywanie planu. Zewnętrzne oznaki błędów
2.4.1. Celowość opracowania roboczego/próbnego wstępu i planu pracy
2.4.2. Zasady tworzenia planu pracy
2.4.3. Cechy dobrej konstrukcyjnie pracy
2.4.4. Redakcyjna poprawność planu
2.5. Sposoby oznaczania kolejności części akademickiej pracy promocyjnej

3. Prowadzenie badań, opracowywanie materiałów i wyników badań oraz ich pisemna prezentacja w akademickiej pracy promocyjnej
3.1. Zadania i możliwe błędy etapu zasadniczego
3.1.1. Zadania merytoryczne
3.1.2. Podstawowe błędy etapu
3.2. Robocze metody badań nad problemami naukowymi
3.2.1. Obserwacja
3.2.2. Eksperyment
3.2.3. Badania statystyczne
3.2.4. Metoda analizy przypadków
3.2.5. Ankieta, wywiad
3.3. Podstawowe właściwości tekstu naukowego
3.3.1. Uwagi wstępne
3.3.2. Logiczny tok wywodów
3.3.3. Problem dostatecznego uzasadniania twierdzeń
3.3.4. Obiektywizm, ścisłość, dokładność, oszczędność słowa
3.4. Dokumentowanie faktu wykorzystania cudzego dorobku intelektualnego. Zagadnienie plagiatu
3.4.1. Plagiat
3.4.2. Dopuszczalność w promowaniu dyplomantów prac kompilacyjnych
3.4.3. Sposoby powoływania się na źródła w przypisach
3.4.4. Ograniczenia w przenoszeniu do pracy promocyjnej ustępów cudzych dzieł. Kiedy i jak cytować
3.5. Język i układ redakcyjny pracy
3.5.1. Przypisy
3.5.2. Załączniki (aneksy, dodatki). Co w aneksach?
3.5.3. Język fachowy czy prosty
3.5.4. Problem powtórzeń
3.5.5. Piszemy ja, my, czy bezosobowo?
3.5.6. Najczęstsze błędy opracowania redakcyjnego
3.5.7. Najczęstsze (uczelniane) zalecenia edytorskie
Aneks do rozdziału 3

4. Zadania końcowego etapu tworzenia pracy magisterskiej
4.1. Zadania etapu
4.2. Opracowanie zakończenia pracy
4.3. Zakres wstępu do pracy
4.4. Problem podziękowań
4.5. Stronica tytułowa pracy – zawartość informacyjna i układ
4.6. Porządkowanie spisu wykorzystanych źródeł oraz spisu treści
4.7. Kontrola pełnej wersji pracy – kryteria i pytania pomocnicze

5. Specyficzne zagadnienia dotyczące kandydata na doktora
5.1. W jakim zakresie doktoranta powinny zainteresować zasady podane w dotychczasowych rozdziałach
5.2. Przewód doktorski i praca doktorska w świetle najnowszych przepisów o stopniach i tytule naukowym
5.2.1. Warunki niezbędne do otrzymania stopnia doktora
5.2.2. Egzaminy doktorskie
5.2.3. Warunki wszczęcia przewodu
5.2.4. Wymagania naukowe wobec pracy
5.2.5. Co może stanowić rozprawę doktorską
5.2.6. Kto promotorem i recenzentem
5.2.7. Prawomocność uchwały o nadaniu stopnia, nieprzyjęcie pracy, unieważnienie postępowania
5.2.8. Studia doktoranckie
5.3. Zasady metodyczne procesu doktoryzowania
5.3.1. Właściwości metody naukowej obowiązującej doktoranta
5.3.2. Kryteria oceny pracy

Bibliografia tematu
Wybór poradników z zakresu kultury słowa
Poradniki dla piszących prace promocyjne

Skorowidz rzeczowy

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)