Opublikowano

Węglińska, Maria. Jak pisać pracę magisterską?

Węglińska, Maria. Jak pisać pracę magisterską?

Publikacja M. Węglińskiej skierowana jest przede wszystkim do studentów pedagogiki, ponieważ autorka, jak sama przyznaje, pisała ją z myślą o swoich studentach na kierunku nauczanie początkowe. Mimo wszystko, przedstawiciele innych nauk społecznych także będą zadowoleni, ze względu na gotowe definicje, czy przykłady, jakie Węglińska zamieszcza. Należy jednak pamiętać, że w przeważającej części powołuje się ona na źródła z dziedziny pedagogiki.

“Jak pisać pracę magisterską?” składa się z trzech części:

I. W pierwszej zamieszczone są definicje podstawowych pojęć, szczególnie metodologicznych tj. temat, cel badań, metoda, technika, narzędzia.

II. Część druga to konstrukcja pracy magisterskiej jako całości i jej poszczególnych elementów, np. struktura, strona tytułowa, układ rozdziału, tabele, wykresy, załączniki itp.

III. Wyrażenia i zwroty, związane z rozpoczęciem, zakończeniem różnych rozdziałów pracy, z prezentacją i analizą danych empirycznych. Jest to dość zaskakująca część, gdzie podane są gotowe zwroty, które można stosować w rozmaitych sytuacjach, np. zaczynając rozdział, dokonując opisu tabeli, wprowadzenia do cytatu, dokonania analizy itp.

Książka ma bezwątpienia wiele zalet. Jakie są zatem jej wady? Zdecydowanie zabrakło definicji pojęć przedstawionych przez samą autorkę. Prezentuje ona wiele definicji innych autorów, ale nie można oprzeć się wrażeniu, że przydałoby się jakieś podsumowanie, wypunktowanie głównych tez itp. Ponadto niektóre elementy mogłyby być napisane w sposób bardziej zrozumiały i obszerny.

Spis treści

Wprowadzenie

Część pierwsza
1. Aparatura pojęciowa związana z metodologią

1.1. Temat pracy
1.2. Cel badań
1.3. Problem
1.4. Hipoteza
1.5. Zmienne i ich graficzne przedstawienie
1.6. Co oznacza słowo wskaźnik? Rodzaje wskaźników.
Dobór i interpretacja wskaźników
1.7. Klasyfikacja metod badań
1.8. Pojęcie metody badań
1.9. Techniki badawcze
1.10. Narzędzia badawcze
1.11. Eksperyment pedagogiczny
1.12. Monografia pedagogiczna
1.13. Metoda indywidualnych przypadków
1.14. Metoda sondażu diagnostycznego
1.15. Co nazywamy obserwacją?
1.16. Wywiad
1.17. Ankieta
1.18. Określenie analizy dokumentów
1.19. Pojęcie testu osiągnięć szkolnych
1.20. Arkusz obserwacyjny
1.21. Kwestionariusz
1.22. Skala
1.23. Kategoryzacja
1.24. Korelacja
1.25. Typ badań
1.26. Badania diagnostyczne
1.27. Grupy czynników
1.28. Etapy badań pedagogicznych

Część druga
2. Strona formalno-językowa w pracy

2.1. Strona tytułowa
2.2. Struktura pracy
2.3. Wstęp (słowo wstępne, zagadnienia wstępne, wprowadzenie)
2.4. Układ rozdziału
2.5. Struktura części teoretycznej
2.6. Struktura rozdziału metodologicznego
2.7. Definicja pojęć
2.8. Zakończenie pracy
2.9. Tabela
2.10. Wykres i tabela
2.11. Przypisy
2.12. Bibliografia
2.13. Załączniki
2.14. Akapit
2.15. Wybór formy czasowników
2.16. Wyrazy spajające treść
2.17. Rejestr niektórych wyrażeń i zwrotów metatekstowych podkreślających porządek i logiczność wypowiedzi
2.18. Słownictwo wyrażające stosunek piszącego do własnej wypowiedzi, wyrazy oceniające
2.19. Zestaw zwrotów nawiązujących do wypowiedzi zarówno przedmówców, jak i własnych, wcześniejszych
2.20. Zwroty grzecznościowe
2.21. Przepisywanie na maszynie (komputerze)

Część trzecia
3. Zestaw wyrażeń i zwrotów pomocnych w redagowaniu pracy

3.1. Jak zatytułować rozdział teoretyczny?
3.2. Zestaw wyrażeń określających podstawy metodologiczne i organizację badań
3.3. Zwroty służące wprowadzaniu definicji
3.4. Zestaw określeń pomocnych w formułowaniu hipotez
3.5. Jak rozpocząć rozdział – przykłady
3.6. Typowe sformułowania dotyczące zapowiedzi wprowadzenia tabeli
3.7. Rejestr proponowanych sformułowań rozpoczynających analizę danych
3.8. Słownictwo stosowane przy analizie i interpretacji danych
3.9. Wprowadzenie cytatu
3.10. Sformułowania służące wprowadzeniu przykładów
3.11. Zestaw wyrażeń określających nasilenie
3.12. Przykłady wypowiedzi podsumowujących rozdział (podsumowanie rozdziału; wnioski; uwagi końcowe; wnioski ogólne; podsumowanie i wnioski)
3.13. Zestaw sformułowań rozpoczynających zakończenie pracy

Bibliografia (wybrane pozycje)

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)