Opublikowano

Bereźnicki, Franciszek. Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych

Bereźnicki, Franciszek. Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych

Książka „Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych” napisana przez Franciszka Bereźnickiego, powstała dla studentów z różnych dyscyplin naukowych, a w szczególności pedagogiki, socjologii, psychologii i innych nauk społecznych. Przez pracę dyplomową jest rozumiana zarówno praca licencjacka jak i praca magisterska.

Autor opracowania jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Szczecińskim i jak można przeczytać na stronie wydawcy (impulsoficyna.com.pl) opublikował 145 prac, w tym 22 autorskie publikacje zwarte. Jest także laureatem wielu nagród rektorskich i odznaczeń państwowych.

Poradnik prof. Bereźnickiego dotyczy problematyki metodologii badań z zakresu nauk społecznych. Jego cel został zwięźle przedstawiony przez samego autora we Wstępie: „celem przedłożonego przewodnika metodologicznego jest: wyjaśnienie istoty, charakteru, funkcji i zadań pracy dyplomowej, określenie roli seminarium i promotora pracy dyplomowej, omówienie sposobu poszukiwania i notowania literatury przedmiotu, ukazanie etapów badania naukowego, omówienie struktury pracy dyplomowej i sposobu jej redagowania, zwrócenie uwagi na poprawność strony formalnej i merytorycznej (prezentację i analizę wyników badań własnych, opracowanie przypisów, bibliografii). Zamieszczono w nim również uwagi co do przygotowania wydruku pracy” (s. 7).

Nie będę w tym miejscu omawiać całej struktury pracy, a także wszystkiego co można w niej znaleźć (dość dobrze można się w tym zorientować po przejrzeniu zamieszczonego niżej spisu treści), lecz skoncentruję się na tym, co odróżnia tę pracę od innych lub jest szczególnie warte podkreślenia. Pierwszy interesujący pomysł autora to zaproponowanie tematyki seminarium dyplomowego, co po rozbudowaniu mogłoby stanowić pewną pomoc lub poradę dla prowadzących seminaria, a także przedstawienie wskazówek dla studentów jak uczestniczyć w seminarium, aby wynieść z tego jak najwięcej korzyści.

Kolejnym elementem, którego próżno szukać w innych poradnikach o pisaniu pracy dyplomowej, jest ustosunkowanie się do problemu klasyfikacji metod badań społecznych, których jak wiadomo występuje wiele i mogą one wprowadzać zamęt w głowie nie tylko młodego naukowca. Autor podaje definicje niektórych metod (są to: eksperyment, sondaż diagnostyczny, badania terenowe, metoda biograficzna), z którymi można się spotkać w literaturze przedmiotu. Jest to o tyle przydatne, że umożliwia rozeznanie gdzie szukać bardziej szczegółowych informacji, tym bardziej że posługuje się on publikacjami naukowców, którzy są uznawani za autorytety w swoich dyscyplinach. Bardzo klarownie został zaprezentowany podział na podejście jakościowe i ilościowe w naukach społecznych, które posiadają swoje wady i zalety, ale także są komplementarne wobec siebie.

W najbardziej rozbudowanym rozdziale czwartym prof. Bereźnicki omawia przede wszystkim kolejne elementy struktury pracy dyplomowej, można znaleźć tu również odniesienia do procedury badawczej i strony technicznej pracy dyplomowej. Szczególnie wyczerpująco została opracowana część dotycząca metodologicznych podstaw badań własnych, w której autor prezentuje co powinno znaleźć się w rozdziale metodologicznym pracy dyplomowej. Rozdział ten jest o tyle ważny, że stanowi przygotowanie do badań własnych i warto poświęcić mu więcej czasu.

Język poradnika (lub jak chce autor „przewodnika”) jest przystępny, a struktura przejrzysta. Prof. Bereźnicki odwołuje się do definicji wielu innych badaczy, co miejscami utrudnia lekturę, lecz wydaje się wartościowe dla dyplomanta, który chce szerzej zapoznać się z danym tematem. Na 92 stronach książki zostało zgromadzonych wiele istotnych informacji, a niektóre bardziej obszerne zagadnienia zasygnalizowane, co również ma swoje znaczenie dla bardziej wnikliwych.

Niemniej książkę „Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych” należałoby polecić, zgodnie z jej tytułem, przede wszystkim studentom nauk społecznych, którzy pragną przeprowadzić badania własne. Inni studenci mogą być nieco zagubieni przy lekturze tego poradnika.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. PRACA DYPLOMOWA I JEJ CHARAKTER
1. Funkcje i zadania pracy dyplomowej
2. Kryteria oceny pracy dyplomowej
3. Seminarium dyplomowe

II. STUDIOWANIE I NOTOWANIE LITERATURY PRZEDMIOTU
1. Poszukiwanie i wybór literatury
2. Sposób notowania

III. WSTĘP DO METOD I TECHNIK BADAŃ SPOŁECZNYCH
1. Pojęcie metod i technik badawczych
2. Problem klasyfikacji metod badań naukowych
3. Przegląd wybranych metod badań społecznych

3.1. Eksperyment w naukach społecznych
3.2. Sondaż diagnostyczny
3.3. Badania terenowe
3.4. Metoda biograficzna
3.5. Inne metody badań społecznych

4. Podejście ilościowe i jakościowe w badaniach

IV. REALIZACJA I REDAKCJA PRACY DYPLOMOWEJ
1. Struktura pracy dyplomowej i jej redagowanie

1.1. Układ pracy dyplomowej
1.2. Temat i tytuł pracy dyplomowej (strona tytułowa)
1.3. Spis treści
1.4. Wstęp
1.5. Przegląd krytyczny literatury
1.6. Metodologiczne podstawy badań własnych

1.6.1. Uzasadnienie wyboru tematu pracy i cele badań
1.6.2. Formułowanie problemów badawczych
1.6.3. Formułowanie hipotez badawczych
1.6.4. Wyłonienie i zdefiniowanie zmiennych
1.6.5. Dobór wskaźników do zmiennych
1.6.6. Wybór metod i technik do badań własnych
1.6.7. Wybór terenu badań i dobór próby

2. Przeprowadzenie badań własnych
3. Prezentacja i analiza wyników badań własnych

3.1. Uporządkowanie materiałów badawczych, ich analiza ilościowa i jakościowa
3.2. Opracowanie teoretyczne, redakcja całości

4. Zakończenie i wnioski
5. Bibliografia i aneks
6. Opracowanie przypisów według ustalonych zasad
7. Przygotowanie wydruku pracy
8. Uwagi końcowe

Podstawowa literatura

Opublikowano

Wojcik, Krystyna. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską

Wojcik, Krystyna. Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską

Książka „Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską” z 2012 r. jest już ósmym udoskonalonym i uzupełnionym wydaniem poradnika dla osób przygotowujących prace dyplomowe. Najnowsze wydanie skierowane jest do autorów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich, a także do ich promotorów.

Autorka, prof. Krystyna Wojcik to absolwentka i pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także prekursorka akademickiego wykładu z public relations, uhonorowana wszystkimi dotychczasowymi odznaczeniami środowiska zawodowego z tej dziedziny. Poradnik wyszedł nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, zajmującego się publikacjami dla specjalistów z zakresu prawa, ekonomii, biznesu i finansów.

Struktura książki odpowiada trzem głównym etapom tworzenia pracy dyplomowej, wyróżnionym przez autorkę. Pierwszy związany jest z wyborem tematu, określeniem pytań i problemów badawczych, zdefiniowaniem pojęć. Drugi dotyczy metod badania, a trzeci ostatecznego ustalenia rezultatów badań i opracowania redakcyjnego.

Ponadto Krystyna Wojcik przeprowadziła analizę regulacji prawnych i uczelnianych dotyczących wymagań i trybu osiągania tytułu zawodowego licencjata i magistra, a także stopnia naukowego doktora. Określiła czym różnią się te trzy typy prac, odpowiedziała na pytanie jakie cele muszą spełniać.

Ostatni rozdział dedykowany jest doktorantom. Chociaż nie jest zbyt obszerny (niecałe 11 stron) to porusza jedynie specyficzne zagadnienia, odnoszące się do kandydatów na doktorów. Pozostałe wymagania są tożsame z tymi, które dotyczyły magistrantów i licencjatów, więc zostały omówione wcześniej. W rozdziale tym zawarto uwagi na temat przewodu doktorskiego w świetle najnowszych polskich przepisów, przedstawiono obowiązujące doktoranta zasady metodyczne i kryteria oceny.

Szczególnie warta polecenia jest część dotycząca planu i struktury pracy dyplomowej, a także rozdział w którym omówiono zagadnienie prowadzenia badań, wyboru metod, opracowania wyników i ich pisemnej prezentacji. Dość dobrze została przedstawiona technika ankiety i wywiadu, jak również wartościowe wydają się podpowiedzi dotyczące tego jak zachować logikę wywodu i przeprowadzić argumentację, tak aby była spójna i wzajemnie niesprzeczna.

Najwięcej korzyści z lektury wyniosą studenci kierunków ekonomicznych, ponieważ przykłady zawarte w „Piszę akademicką pracę promocyjną” dotyczą właśnie tej dziedziny wiedzy. Jednak również pozostali studenci nauk społecznych i humanistycznych nie powinni czuć się poszkodowani i nie będą mieli trudności żeby z niej skorzystać, ponieważ porady tam zawarte mają charakter uniwersalny.

Język jakim posługuje się autorka jest zrozumiały i precyzyjny. Nie używa ona specjalistycznych czy wieloznacznych pojęć. Zarówno konstrukcja całej książki jak i poszczególnych jej części zdradzają bogate doświadczenie autorki w pisaniu różnego rodzaju tekstów i konieczność tłumaczenia pewnych złożonych spraw mniej obeznanym, najczęściej młodym adeptom nauki.

„Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską” jest świetnym poradnikiem, który mogę polecić z czystym sumieniem. Warto się w niego zaopatrzyć, ponieważ będzie służył nie tylko przy pisaniu pracy licencjackiej, ale także magisterskiej i doktorskiej. Można również wykorzystać zawartą w nim wiedzę przy pisaniu innych publikacji naukowych.

Spis treści

Wstęp

1. Cele i wymagania wobec pracy dyplomowej. Etapy przygotowywania
1.1. Źródła informacji o wymaganiach względem prac
1.2. Prace licencjackie/magisterskie a inne prace promocyjne – różnice wymagań
1.2.1. Cele prac na dyplom związane z wiedzą i umiejętnościami
1.2.2. Praca licencjacka a magisterska w świetle ustaleń uczelni ekonomicznych
1.2.3. Praca magisterska a inne opracowania promocyjne
1.3. Dopuszczony charakter prac licencjackich i magisterskich
1.4. Trzy główne etapy merytorycznego przygotowywania akademickiej pracy promocyjnej – charakterystyka ogólna
1.4.1. Etap wyjściowy/bazowy – wybór i rola promotora
1.4.2. Pierwszy etap merytoryczny
1.4.3. Drugi etap merytoryczny
1.4.4. Trzeci etap merytoryczny

2. Wybór tematu. Ustalenie celu i opracowywanie planu akademickiej pracy promocyjnej
2.1. Wybór tematu pracy i jego ustawienie
2.2. Kryteria poprawności redakcyjnej tytułów akademickich prac promocyjnych
2.3. Poszukiwanie, ocena, gromadzenie różnych materiałów źródłowych.
do akademickiej pracy promocyjnej. Zasady doboru literatury
2.3.1. Ile książek trzeba przeczytać, by napisać pracę?
2.3.2. Języki obce – czy konieczne?
2.3.3. Co to jest literatura przedmiotu?
2.3.4. Rodzaje źródeł
2.3.5. Od czego zaczynać przy poszukiwaniu źródeł? Zasady doboru literatury
2.3.6. Sporządzamy notatki
2.4. Tworzenie struktury akademickiej pracy promocyjnej – opracowywanie planu. Zewnętrzne oznaki błędów
2.4.1. Celowość opracowania roboczego/próbnego wstępu i planu pracy
2.4.2. Zasady tworzenia planu pracy
2.4.3. Cechy dobrej konstrukcyjnie pracy
2.4.4. Redakcyjna poprawność planu
2.5. Sposoby oznaczania kolejności części akademickiej pracy promocyjnej

3. Prowadzenie badań, opracowywanie materiałów i wyników badań oraz ich pisemna prezentacja w akademickiej pracy promocyjnej
3.1. Zadania i możliwe błędy etapu zasadniczego
3.1.1. Zadania merytoryczne
3.1.2. Podstawowe błędy etapu
3.2. Robocze metody badań nad problemami naukowymi
3.2.1. Obserwacja
3.2.2. Eksperyment
3.2.3. Badania statystyczne
3.2.4. Metoda analizy przypadków
3.2.5. Ankieta, wywiad
3.3. Podstawowe właściwości tekstu naukowego
3.3.1. Uwagi wstępne
3.3.2. Logiczny tok wywodów
3.3.3. Problem dostatecznego uzasadniania twierdzeń
3.3.4. Obiektywizm, ścisłość, dokładność, oszczędność słowa
3.4. Dokumentowanie faktu wykorzystania cudzego dorobku intelektualnego. Zagadnienie plagiatu
3.4.1. Plagiat
3.4.2. Dopuszczalność w promowaniu dyplomantów prac kompilacyjnych
3.4.3. Sposoby powoływania się na źródła w przypisach
3.4.4. Ograniczenia w przenoszeniu do pracy promocyjnej ustępów cudzych dzieł. Kiedy i jak cytować
3.5. Język i układ redakcyjny pracy
3.5.1. Przypisy
3.5.2. Załączniki (aneksy, dodatki). Co w aneksach?
3.5.3. Język fachowy czy prosty
3.5.4. Problem powtórzeń
3.5.5. Piszemy ja, my, czy bezosobowo?
3.5.6. Najczęstsze błędy opracowania redakcyjnego
3.5.7. Najczęstsze (uczelniane) zalecenia edytorskie
Aneks do rozdziału 3

4. Zadania końcowego etapu tworzenia pracy magisterskiej
4.1. Zadania etapu
4.2. Opracowanie zakończenia pracy
4.3. Zakres wstępu do pracy
4.4. Problem podziękowań
4.5. Stronica tytułowa pracy – zawartość informacyjna i układ
4.6. Porządkowanie spisu wykorzystanych źródeł oraz spisu treści
4.7. Kontrola pełnej wersji pracy – kryteria i pytania pomocnicze

5. Specyficzne zagadnienia dotyczące kandydata na doktora
5.1. W jakim zakresie doktoranta powinny zainteresować zasady podane w dotychczasowych rozdziałach
5.2. Przewód doktorski i praca doktorska w świetle najnowszych przepisów o stopniach i tytule naukowym
5.2.1. Warunki niezbędne do otrzymania stopnia doktora
5.2.2. Egzaminy doktorskie
5.2.3. Warunki wszczęcia przewodu
5.2.4. Wymagania naukowe wobec pracy
5.2.5. Co może stanowić rozprawę doktorską
5.2.6. Kto promotorem i recenzentem
5.2.7. Prawomocność uchwały o nadaniu stopnia, nieprzyjęcie pracy, unieważnienie postępowania
5.2.8. Studia doktoranckie
5.3. Zasady metodyczne procesu doktoryzowania
5.3.1. Właściwości metody naukowej obowiązującej doktoranta
5.3.2. Kryteria oceny pracy

Bibliografia tematu
Wybór poradników z zakresu kultury słowa
Poradniki dla piszących prace promocyjne

Skorowidz rzeczowy

Opublikowano

Kaszyńska, Alicja. Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską?

Alicja Kaszyńska napisała książkę bardzo przystępną dla studentów. Pewnie dlatego, że miała styczność z wieloma z nich. Wysłuchiwała ich problemów i obaw. Konsultowała się z nimi. W efekcie powstał dobry praktyczny poradnik. Kaszyńska nie koncentruje się na niuansach, nad którymi często rozwodzą się inni autorzy. Jednak tutaj jest to bez wątpienia zaleta, a nie wada.

Książka jest przejrzysta i zawiera naprawdę wiele praktycznych, a co więcej przydanych porad, które z powodzeniem przeprowadzą Cię przez etap pisania pracy dyplomowej. Ale jak było napisane powyżej, jeśli szukasz konkretnego elementu, który nie jest stosowany w większości prac magisterskich, to zastanów się czy sięgnąć po ten poradnik.

W takich sytuacjach plusem jest fakt, że można pobrać darmowy fragment, zawierający spis treści, i zorientować się czy jest to co nas interesuje.

Tym co mi się szczególnie spodobało w tej książce były dość obszerne fragmenty konkretnych prac dyplomowych, obrazujące zagadnienie, które było poruszane. W ten sposób można lepiej zrozumieć o czym jest mowa i jak to przełożyć na naszą własną twórczość.

Ponadto Kaszyńska podaje wiele gotowych definicji, np. w części poświęconej pisaniu rozdziału metodologicznego. Można je bezpośrednio wykorzystać. Bynajmniej nie zachęcam do cytowania, bez sięgania do pozycji źródłowej, ale jest to możliwe, gdy terminy przyciskają nas do ściany, albo chcemy szybko zorientować się gdzie co można znaleźć.

Właściwie te dwa elementy sprawiają, że ta książka to prawdziwy skarb. Jeśli byłoby jakieś zastrzeżenie to tylko takie, że mogłoby być ich jeszcze więcej.

Dość ciekawą sprawą jest znaczna część poświęcona redakcji tekstu w Word. Osobiście uważam, że nie jest to sprawa, której warto poświęcać aż tyle miejsca, ale jeśli ktoś ma z tym problem, warto zajrzeć. Być może wykorzysta jej autorskie pomysły do własnych celów.

Osoba niezorientowana w temacie, która jeszcze nie wie od czego zacząć, w jaki sposób napisać, ani jak się w ogóle zabrać do pracy magisterskiej, będzie z pewnością zadowolona z lektury. Równocześnie, jest to pozycja interesująca dla osób już mocniej zaangażowanych, ze względu chociażby na przykłady i dobitne, wręcz „łopatologiczne” wytłumaczenie pewnych wątpliwości jakie mogą się pojawiać.

SPIS TREŚCI

OD AUTORKI

I. PODEJMUJEMY DECYZJE

1. Promotor jest bardzo ważny
2. Wybierz sobie temat
3. Opisowa czy badawcza – jaki typ pracy wybrać?

3.1. Typ I – od ogółu do szczegółu
3.2. Typ II – osobne zagadnienia na tle ogółu
3.3. Typ III – wynikowa
3.4. Typ IV – mieszany
3.5. Typ V – badawcza

4. Dobre notatki ułatwiają pracę

4.1. Jak robić notatki?
4.2. Fiszki mogą powstać w wyniku pracy ręcznej
4.3. Fiszki można też zrobić komputerowo

II. PRZYSTĘPUJEMY DO PISANIA

1. Wstęp piszemy na końcu
2. Rozdziały
3. Przypisy
4. W każdej pracy badawczej – metodologiczne podstawy badań własnych

4.1. Przedmiot i cel badań
4.2. Problemy badawcze
4.3. Hipotezy, zmienne i wskaźnik
4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
4.5. Organizacja i przebieg badań

5. Kwestionariusz ankiety
6. Analiza wyników badań
7. Zakończenie (i wnioski)
8. Bibliografia
9. Spis treści i inne spisy
10. Aneks (załącznik)

III. JAK PORADZIĆ SOBIE Z KOMPUTEROWĄ WERSJĄ PRACY?

1. Strona tytułowa
2. Szablon pracy
3. Widok
4. Wpisywanie tekstu
5. Przypisy
6. Tabele
7. Wykresy
8. Wzory matematyczne
9. Schematy
10. Scalanie pracy
11. Spis treści i inne spisy

IV. OCENA PRACY I JEJ OBRONA

Ocena pracy
Obrona pracy

Zobacz gdzie kupić
Zobacz gdzie kupić
Opublikowano

Polańska, Aurelia. Praca dyplomowa nauką i sztuką

Aurelia Polańska jest profesorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, obecnie dyrektorem Instytutu Badań Naukowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. W wydanej w 2012 r. książce pt. „Praca dyplomowa nauką i sztuką”, na niecałych 50 stronach tekstu, autorka porusza zaskakująco dogłębnie problem fachowego i uczciwego sposobu pisania pracy dyplomowej. Przez pracę dyplomową jest tutaj rozumiana zarówno praca licencjacka jak i praca magisterska.

Już we wstępie prof. Polańska stawia nieco kontrowersyjną tezę, że praca dyplomowa może być również sztuką o ile jest przygotowana samodzielnie przez studenta: „dobrze zorganizowana nauka studenta wymaga wykonania szeregu zadań dla przygotowania pracy dyplomowej. Te zadania wykonuje student samodzielnie i indywidualnie. Sam podejmuje decyzję o wyborze tematu i ją uzasadnia. Sam organizuje swój warsztat pracy umysłowej i ustala zakres oraz metody analizy faktów. Jest zobowiązany do sformułowania własnej oceny analizowanych faktów. Sam pisze tekst obrazujący uzyskane wyniki. Te zadania wymagają samodzielnej myśli twórczej, dlatego uprawnione jest nazywanie pracy dyplomanta sztuką. Prawidłowo napisana praca dyplomowa jest indywidualnym i niepowtarzalnym odkryciem autora opracowania” (s. 7).

W rozdziale pierwszym autorka porusza tematykę, która zazwyczaj nie jest prezentowana w tego typu opracowaniach. Prof. Polańska przybliża w nim zagadnienie samodzielnego rozwoju umiejętności przez studentów w kilku wymiarach, tak aby mogli odnaleźć się w pracy zarobkowej (ciekawy jest przykład 3 typów postaw wśród ludzi: nowatora, konserwatysty i osoby niezaradnej). Metody tej pracy nad sobą obrazują trzy koncepcje: (1) prof. Pipera (triada edukacyjna: praca nad osobowością, pozyskiwanie wiedzy fachowej i specjalistycznej obok wiedzy uniwersalnej, praca nad umiejętnościami interpersonalnymi), (2) podręcznikowa (umiejętności fachowe, interpersonalne i twórcze), (3) Deklaracja Bolońska (najbardziej wyeksponowana jest konieczność nauczenia się współpracy z innymi, są to tzw. kompetencje społeczne; oprócz nich student powinien kształtować także kwalifikacje zawodowe i fachowe).

Wykształcenie w sobie przez studenta różnego rodzaju kompetencji nie pozostaje bez związku z pracą dyplomową, którą on pisze. Według autorki samodzielna i twórcza praca nad dyplomem daje studentowi szansę zdobycia wiedzy fachowej i specjalistycznej oraz umiejętności komunikacyjnych, umożliwia rozwijanie własnej osobowości, postaw i wartości, które znajdą akceptację w społeczeństwie.

W kolejnych rozdziałach prof. Polańska: omawia trudności na drodze do napisania pracy dyplomowej, wymogi stawiane takim pracom aby zostały pozytywnie ocenione (wymienia i opisuje trzy główne wymagania), przedstawia powody wprowadzenia studiów dwustopniowych, opisuje metody wyboru tematu pracy i sposób opracowania planu jego realizacji wraz ze sposobem wykonania następujących po sobie zadań, aż wreszcie przybliża kryteria oceny pracy dyplomowej i organizację egzaminu.

Zakończenie jest na tyle optymistyczne dla studenta pracującego w pocie czoła nad napisaniem własnej pracy dyplomowej, że warto przytoczyć jego fragment: „celem tego zakończenia jest przedstawienie kilku uwag uzasadniających tezę, że fachowa i uczciwa praca edukacyjna studenta nie tylko da mu wiele satysfakcji i szacunku ze strony innych ludzi. Taka praca daje także korzyści finansowe, jest opłacalna. Trzeba podważyć błąd potocznej opinii, że uczciwa i fachowa praca się nie opłaca, że skazuje człowieka na biedę. Fałszywa jest także opinia, że trzeba ukraść pierwszy milion, aby potem z pracy osiągnąć dobrobyt. Wiara w takie stereotypy może zniechęcać studentów do starań o zastosowanie racjonalnych zasad studiowania. Dlatego trzeba ją odrzucić” (s. 47).

Po książkę „Praca dyplomowa nauką i sztuką” nie warto sięgać jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie z serii: jaka wielkość czcionki w tabeli? Jak rozplanować stronę tytułową? Jak zrobić przypis? Jej funkcją jest raczej przybliżenie warsztatu młodego naukowca, który chce dobrze zrozumieć co robi, po co, w jaki sposób zostanie to ocenione i dlaczego właśnie tak a nie inaczej. W ten sposób zyskuje on wiedzę nie tylko z zakresu pisania pracy dyplomowej, ale także sensu podejmowania studiów wyższych. Niewątpliwą wartość użytkową ma część książki dotycząca zbierania i analizy materiału.

Język poradnika jest przystępny, a struktura przejrzysta. Dostrzec można duże doświadczenie autorki z zakresu pisania tekstów.

Spis rzeczy

Wstęp

1. Sposoby dobrego kształtowania kwalifikacji na studiach wyższych

2. Praca dyplomowa zwieńczeniem studiów wyższych

2.1. Wartość edukacyjna pracy dyplomowej
2.2. Wymogi stawiane pracom dyplomowym
2.3. Prace licencjackie i magisterskie – podobieństwa i różnice

3. Wybór i uzasadnienie tematu pracy dyplomowej

3.1. Zasady poszukiwania tematu
3.2. Tematy i tytuły prac dyplomowych
3.3. Znaczenie wolnej woli w edukacji studenta

4. Proces wykonywania zaplanowanej pracy dyplomowej

4.1. Uwagi wstępne oraz przykłady ukończonych prac licencjackich
4.2. Uniwersalne zadania, zasady i metody wykonania pracy dyplomowej

4.2.1. Organizacja warsztatu pracy dyplomanta i budżet czasu
4.2.2. Zebranie wiedzy o temacie z publikacji i innych źródeł
4.2.3. Kształtowanie własnej wiedzy o temacie
4.2.4. Zredagowanie całokształtu wyników badań

5. Organizacja egzaminu i kryteria ocen prac dyplomowych

6. Zakończenie

Bibliografia

Książka dostępna nieodpłatnie online na stronie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (Zasoby cyfrowe).