Opublikowano

Rozporządzenie: uelastycznienie wymagań dot. kształcenia zdalnego na uczelniach

Podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zajęcia na studiach mogą być prowadzone zdalnie nawet, jeśli nie przewidziano tego w programie studiów – przewiduje rozporządzenie resortu nauki.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek podpisał nowelizacje rozporządzenia w sprawie studiów. Rozporządzenie w sprawie studiów przewiduje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii do końca semestru, w trakcie którego stan ten został odwołany, zajęcia na studiach mogą być prowadzone zdalnie niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

Nie będą też wtedy miały zastosowania dotychczasowe ograniczenia w zakresie liczby punktów ECTS, jaką można uzyskać w ramach kształcenia zdalnego. Dotąd liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia zdalnego nie mogła być większa niż 50 proc. liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie.

“Od dnia 1 października 2020 r. przepis ten będzie obowiązywał w nowym brzmieniu, w myśl którego liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim nie będzie mogła być większa niż 75 proc. liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie, natomiast w odniesieniu do studiów o profilu praktycznym pozostanie ona bez zmian” – czytamy w uzasadnieniu. Przepis w zmienionym brzmieniu znajdzie zastosowanie do cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021, natomiast w odniesieniu do cykli kształcenia rozpoczętych przed tym rokiem akademickim będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

W uzasadnieniu rozporządzenia MNiSW przypomina, że wszelkie decyzje władz uczelni w zakresie organizacji kształcenia, w szczególności w warunkach trwającego stanu epidemii, muszą być podejmowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa studentów i pracowników uczelni. A uczelnią zarządza rektor, który ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia. “Władze uczelni mają najpełniejszą wiedzę w zakresie faktycznej możliwości realizacji określonych zajęć w dany sposób (zdalnie, tradycyjnie w uczelni, hybrydowo) i podejmując decyzję w tym zakresie obowiązane są wziąć pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną regionu, związane z nią obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, obowiązujący stan prawny, a także specyfikę studiów w uczelni i charakter prowadzonych zajęć” – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2020 r.

PAP – Nauka w Polsce

lt/ ekr/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)