Opublikowano

Rozporządzenie resortu nauki: zmiany m.in. przepisów dot. przeprowadzania zdalnych egzaminów

Dlaczego powinniśmy organizować dzieciom dodatkowe zajęcia języka angielskiego?

W Dzienniku Ustaw opublikowano w środę nowelizację rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie studiów. Zmienia ona m.in. zapisy dotyczące zdalnych egzaminów na studiach oraz teczki akt osobowych studenta.

Z przepisów wykreślono zapis, że “przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia odbywa się w siedzibie uczelni lub w jej filii”. Dotychczas rozporządzenie przewidywało to tylko w wyjątkowych przypadkach.

Doprecyzowano też przepisy dotyczące zbierania przez uczelnię dokumentów w teczce akt osobowych studenta. Wyjaśniono np. jak postępować ma uczelnia, gdy akt ślubowania studenta sporządzony jest w wersji elektronicznej, a także, jak dołączać dokument elektroniczny do papierowej teczki studenta. Przewidziano również, że praca dyplomowa studenta nie musi być przechowywana w teczce studenta, ale w bazie takich prac.

Poza tym, w rozporządzeniu zapisano, że protokół egzaminu dyplomowego przeprowadzanego zdalnie jest sporządzany na podstawie nagrania zawierającego zarejestrowany przebieg egzaminu. A gdy taki protokół jest sporządzany w postaci elektronicznej, zamiast podpisu egzaminatorów wystarczy uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PAP – Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

lt/ agt/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)