Opublikowano

Rozdziały

Rozdziały dzielą pracę magisterską na określone części, a same zawierają w sobie podrozdziały i paragrafy. Ich ilość i objętość zależy od podejmowanej problematyki.

Rozdziały

Rozdziały odzwierciedlają strukturę pracy magisterskiej. Stanowią podstawową jednostkę jej podziału. Praca magisterska składa się z kilku rozdziałów, które z kolei mogą dzielić się na podrozdziały i ewentualnie dalej na paragrafy. Podział ten wynika z myśli przewodniej, jest warunkowany problemowo, nie zaś na podstawie kolejności w jakiej autor gromadził materiały.

Układ rozdziałów

Każdy rozdział w pracy magisterskiej powinien implikować następny. Natomiast rozdział następny powinien być kontynuacją poprzedniego, wynikać z niego. Przejście od jednego rozdziału do drugiego musi być zręczne i płynne.

Podział na rozdziały jest poprawny, jeśli jest przejrzysty, spójny i wyłączny, czyli że zagadnienie pojawiające się w jednym z rozdziałów nie jest omawiane także w innych rozdziałach.

Budowa rozdziału

Każdy rozdział powinien mieć spójną wewnętrzną budowę i kończyć się podsumowaniem zawartych w nim głównych myśli.

Rozdział składa się z podrozdziałów, a one z kolei z paragrafów. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której rozdział zawiera tylko jeden podrozdział lub podrozdział zawiera tylko jeden paragraf.

Poprawny podział rozdziału wygląda np. tak:

Rozdział

1. Podrozdział
2. Podrozdział
A. Paragraf
B. Paragraf
C. Paragraf
3. Podrozdział

Każdy tekst (rozdział, porozdział itd.) powinien zaczynać się krótkim wprowadzeniem do omawianych zagadnień, a kończyć wnioskami.

Święcicki (1971: 199) mówi nawet o “eksplozji zagadnień”: “większy fragment pracy (np. rozdział, paragraf) powinien zaczynać się od eksplozji zagadnień, które będą w nim omawiane. Eksplozja stanowi jakby wewnętrzny spis rzeczy tego fragmentu, wpleciony w jego treść.

Po eksplozji trzeba zaprezentować najpierw stan faktyczny (istniejącą sytuację, dane statystyczne, opis stosunków, treść przepisów itp.), dalej przedstawić analizę tego stanu i wreszcie sformułować wnioski“.

Objętość i liczba rozdziałów

Należy pamiętać o tym, że objętość poszczególnych rozdziałów (podrozdziałów także) musi być proporcjonalna, czyli zbliżona do siebie. Wszystko to oczywiście w granicach rozsądku. Świadczy to o umiejętnościach studenta w panowaniu nad tekstem. Część teoretyczna nie może być znacznie bardziej obszerna od części badawczej.

Ilość rozdziałów i podrozdziałów w pracy magisterskiej zależy od osoby piszącej pracę i od wytycznych promotora. Przyjmuje się, że rozdziałów powinno być od 3 do 5. Liczba podrozdziałów w poszczególnych rozdziałach powinna być zbliżona do siebie.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)