Opublikowano 2 komentarze

Rozdział metodologiczny

Nie w każdej pracy magisterskiej musi się znaleźć rozdział metodologiczny. Dotyczy on prac badawczych i należy w nim umieścić pewne określone informacje.

Rozdział metodologiczny

Praca badawcza powinna zawierać rozdział metodologiczny. Dowodzi on odpowiedniego poziomu wiedzy u magistranta, a także umożliwia dokładne określenie tego czym będzie się zajmować, jakie zjawisko przebada, w jakim celu, z wykorzystaniem jakich narzędzi, jakie hipotezy chce zweryfikować.

Nie jest ważne czy wspominałeś o tym wcześniej (np. we wstępie). W rozdziale metodologicznym musisz to powtórzyć i dodatkowo rozbudować. Rozdział metodologiczny należy napisać z punktu widzenia osoby, która już przeprowadziła badanie.

Gdzie umieścić rozdział metodologiczny

Pracę magisterską można podzielić na dwie części: część teoretyczną i część empiryczną. Niekoniecznie musi się to odbywać w sensie fizycznym, czyli w ten sposób, że napiszesz „Część I”, „Część II”. Wystarczy, że np. podzielisz pracę magisterską w ten sposób: w rozdziale I – teoria, w rozdziale II – podstawy metodologiczne, rozdział III – analiza materiału.

W pierwszej części przedstawia się teorię dotyczącą danego zjawiska, które chcesz przebadać, czyli to co napisano do tej pory na ten temat. Można również, np. odnieść się do paradygmatu, przytoczyć jakieś akty prawne (chyba, że to właśnie one stanowią przedmiot badania) itp.

Natomiast część drugą, empiryczną (badawczą) rozpoczyna się od rozdziału metodologicznego. Następnie, w kolejnych rozdziałach opisujesz zgromadzony materiał. Co ciekawe zgromadzony materiał można podzielić na kilka sposobów, np. pod względem problemowym, według hipotez, albo według metod, zależy to w znacznej mierze od promotora i jego wymagań.

W rozdziale metodologicznym powinny zostać określone:

 1. Przedmiot i cel badań,
 2. Problem (problemy) badawczy,
 3. Hipotezy, zmienne, wskaźniki,
 4. Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze,
 5. Organizacja, obszar badań.

1. Przedmiot i cel badań

Przedmiot badania to inaczej to, co chcesz badać. Przedmiotem badania może być, np. grupa studentów działających w kole naukowym, czy też środowisko górników, itp. Natomiast celem badawczym jest to, co masz zamiar osiągnąć przez realizację badań.

Można to ująć na przykład tak: „Przedmiotem badania jest środowisko pracowników administracji średniego szczebla w spółce KGHM. Celem natomiast poznanianie tego środowiska, w celu zdiagnozowania źródeł oporu wobec zmian wprowadzonych w organizacji. Badanie ma odpowiedzieć na następujące pytania: …”.

2. Problem (problemy) badawczy

Problemem badawczym może być praktycznie wszystko. Jest on na ogół (ale nie zawsze) sformułowany jako pytanie, odnoszące się do sedna pracy magisterskiej, np. „jakie są przyczyny…?”, „dlaczego miało miejsce…?”, „czy zjawisko… jest powiązane z…?”. Obok problemu głównego mogą zostać określone problemy szczegółowe, które stanowią jego rozwinięcie.

3. Hipotezy, zmienne, wskaźniki

Hipoteza badawcza jest to propozycja odpowiedzi na zadane pytanie, wynikające z problemu badawczego. Jest propozycją twierdzenia naukowego. Musi być sprawdzalna. Wyraża się ją w postaci związku pomiędzy zmienną zależną, a zmienną niezależną.

Najprostszym sposobem sformułowania hipotez jest wyprowadzenie ich z przyjętej teorii. Badanie będzie wtedy prowadziło do jej potwierdzenia, bądź falsyfikacji. Najczęściej występuje jedna hipoteza główna i wynikające z niej hipotezy szczegółowe. Jest to związane z problemem badawczym.

Hipoteza może mieć postać, np.
Jeśli zajdzie a, to zajdzie b.

W powyższym przykładzie „a” będzie zmienną niezależną, a „b” zmienną zależną (zależy od wystąpienia „a”, to właśnie ją chcesz wyjaśnić).

Zmienne mogą przyjmować różne wartości, np. dla zmiennej płeć będzie to: kobieta i mężczyzna, dla zmiennej poglądy polityczne: prawicowe, lewicowe, centrowe. To właśnie te wartości tworzą wskaźniki.

4. Metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze

Należy określić jakich metod, technik i narzędzi badawczych zamierzasz użyć. Metoda to odpowiedz na pytanie jak rozwiązać dany problem, natomiast technika to sposób zbierania danych. Narzędziami badawczymi mogą być np. kwestionariusz ankiety, dyktafon, kamera itp. Poniżej znajduje się fragment takiego podrozdziału:

„W następnej kolejności odbyła się obserwacja uczestnicząca jawna w firmie XXX. Obserwacja uczestnicząca jawna, jest to metoda zbierania danych, w której badacz staje się członkiem grupy, którą chce badać i nie ukrywa, w jakim celu przybył do grupy (por. Frankfort-Nachmias 2001: 300-303). Obserwację przeprowadzono w celu zdiagnozowania podstawowych problemów firmy, atmosfery społecznej i nastrojów w dobie zmian, jakie rozgrywają się w firmie, a jakie mogą mieć wpływ na sytuację oporu. Obserwacja trwała 5 dni i umożliwiła poznanie środowiska XXX, zarówno od strony administracyjnej, jak również pracowniczej.

Całość badania zamknął wywiad fokusowy, czyli spotkanie kilku osób w celu przeprowadzenia moderowanej dyskusji na pewien temat. Stwarza on możliwość przeprowadzenia badań w bezpośrednim kontakcie z osobami, które chcemy zrozumieć (por. Babbie 2007: 330-331). Wywiad został przeprowadzony z (…)”.

5. Organizacja, obszar badań

Należy napisać parę słów na temat obszaru badań, tego gdzie, kiedy i w jaki sposób zostały przeprowadzone, umieścić informację czego dotyczyły badania, w jakich warunkach były prowadzone.

Każdy z wymienionych wyżej podpunktów może stanowić oddzielny podrozdział rozdziału metodologicznego. Pomimo wymogu proporcjonalności rozdziałów i podrozdziałów, rozdział metodologiczny można z tego wykluczyć. Trudno jest pisać o czymś co jest celem badawczym przez np. cztery strony. W tym wypadku wystarczy nawet i pół.

Przykłady

 1. Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej – przykład
 2. Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej pt. Metody współpracy uczelni technicznych z biznesem… – przykład
 3. Rozdział metodologiczny w pracy dyplomowej pt. „Skuteczność polityki w Polsce po 1989 roku”
 4. Rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej: Rola szkoły w przekazywaniu uczniom treści dotyczących wielokulturowości
 5. Rozdział metodologiczny w pracy licencjackiej: Wykorzystanie komunikacji internetowej przez społeczność tancerzy

Poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)


2 komentarze do “Rozdział metodologiczny

 1. Wielkie dzięki!!! miałam z tym ogromny problem.

 2. Super! Bardzo przydatne

Możliwość komentowania została wyłączona.