Opublikowano

Resort nauki przygotował rekomendacje dot. zdalnego kształcenia

Egzamin dyplomowy może odbywać się online, nauczyciel zobowiązany jest to przedstawienia studentom dokładnego programu pracy; musi też w regularny sposób przedstawić informację zwrotną dot. postępów w nauce – to wybrane rekomendacje MNiSW ws. kształcenia na odległość.

Jak poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), opublikowane w piątek na stronie internetowej resortu rekomendacje przygotowano na okoliczność nadzwyczajnego zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

W minioną sobotę szef resortu nauki Jarosław Gowin poinformował, że w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, na posiedzeniu kierownictwa jego resortu podjęto decyzję o przedłużeniu do 10 kwietnia zawieszenia funkcjonowania uczelni. Minister podkreślił przy tym, że zawieszenie nie oznacza zamknięcia uczelni – zajęcia powinny być kontynuowane w jak najszerszym zakresie online.

W piątek resort udostępnił na swojej stronie internetowej dokument “Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” (https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach). Rekomendacje dotyczą wszystkich zajęć ujętych w programie i planie studiów, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych.

Dokument podzielono kilka zasadniczych części. Dotyczą one: organizacji procesu kształcenia, oceny efektów uczenia i procesu dyplomowania.

Resort nauki rekomenduje, aby uczelnia zapewniała własną lub dzierżawiona infrastrukturę technologiczną do prowadzenia kształcenia na odległość, dopuszcza jednak wykorzystanie takiej, która należy do innych krajowych uczelni lub instytucji na zasadzie porozumienia. Uczelnia powinna zapewnić wsparcie w zakresie przygotowania materiałów dydaktycznych do procesu kształcenia na odległość. Przygotowane przez nauczycieli materiały mają być monitorowane przez kierownika przedmiotu lub inny podmiot uczelni.

W rekomendacjach zawarto też prawa i obowiązku studenta. Żacy są zobligowani m.in. do regularnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych online. Mają prawo do uzyskania pełnej informacji dotyczącej przebiegu procesu kształcenia. Z kolei nauczyciele akademiccy są zobowiązani m.in. do przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych. Muszą też udostępnić studentom plan pracy i opis zakładanych efektów uczenia oraz metody ich weryfikacji.

Uczelnia powinna zapewniać rzetelną weryfikację efektów uczenia się. Weryfikacja efektów uczenia się może być przeprowadzona w trybie online – przy użyciu form i metod, odpowiednich dla weryfikacji danego typu efektu uczenia się – podkreślono.

MNiSW informuje, że egzamin dyplomowy może odbywać się “ramach synchronicznego kontaktu online, w którym dyplomant oraz komisja egzaminacyjna, uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. “Egzamin ten może być przeprowadzony poprzez wideokonferencję, konferencję internetową, platformę zdalnego nauczania oraz inne narzędzia do synchronicznej pracy grupowej” – wskazał resort nauki.

Pierwsze rekomendacje dotyczące kształcenia zdalnego w związku z epidemią koronawirusa MNiSW opublikowało w połowie marca.

PAP – Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski

szz/ agt/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)