Opublikowano

Projekt nowelizacji rozporządzenia o kształceniu na jednolitych studiach magisterskich trafi do konsultacji

Do konsultacji publicznych trafi projekt nowelizacji rozporządzenia, zgodnie z którym studia na kierunkach architektura wnętrz, psychologia i biologia zwierząt, logopedia i te, na których kształci się strażaków, będą mogły być prowadzone jako jednolite studia magisterskie.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie studiów. W rozporządzeniu tym określono kierunki, które są obligatoryjnie prowadzone jako jednolite studia magisterskie i kierunki studiów, które mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie. Kształcenie na kierunkach studiów nieuwzględnionych w tym katalogu jest realizowane wyłącznie na poziomie studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.

Projektowane rozporządzenie przewiduje rozszerzenie katalogu kierunków studiów, które mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie, o następujące kierunki: architektura wnętrz; psychologia i biologia zwierząt; logopedia; kierunki, na których kształci się wyłącznie funkcjonariuszy pożarnictwa Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej; kierunki, na których jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela (z wyłączeniem kierunków pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna, które już obecnie są obligatoryjnie prowadzone jako jednolite studia magisterskie).

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, postulaty dotyczące wprowadzenia możliwości prowadzenia tych kierunków jako jednolitych studiów magisterskich były zgłaszane zarówno przez uczelnie, jak i przez ministrów je nadzorujących, “z uwagi na potrzebę umożliwienia bardziej skutecznego uzyskiwania efektów uczenia się szczególnie istotnych z punktu widzenia przygotowania zawodowego absolwentów studiów na tych kierunkach”.

Zmiana w katalogu tytułów zawodowych nadawanych absolwentom jednolitych studiów magisterskich wymaga wprowadzenia korekty we wzorze suplementu do dyplomu. W załączniku do projektu rozporządzenia określono nowy wzór suplementu.

W projektowanej nowelizacji znalazły się też zapisy umożliwiające zaliczania w roku akademickim 2021/2022 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studentom, którzy jako wolontariusze wykonywali różne czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty (jednostki samorządu terytorialnego, wojewodowie, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe) zapewniające pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Uczelnia będzie mogła zaliczyć studentowi te zajęcia, na podstawie informacji o liczbie godzin i charakterze wykonywanych czynności, zawartych w zaświadczeniu wydanym przez podmiot, w realizacji zadań, którego student uczestniczył.

Podobne rozwiązanie zostało wprowadzone dla roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego zmiany wzoru suplementu do dyplomu, który wejdzie w życie 1 października 2022 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że termin wejścia w życie przepisu dotyczącego zmiany wzoru suplementu do dyplomu określony na 1 października 2022 r. umożliwi uczelniom wydawanie suplementów do dyplomów według dotychczasowego wzoru do końca roku akademickiego 2021/2022. Suplementy do dyplomu określone nowym wzorem będą wydawane, począwszy od roku akademickiego 2022/2023.

PAP – Nauka w Polsce, Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)