Opublikowano

Praca dyplomowa: Matryca logiczna – Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego – analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA – przykład

Praca dyplomowa: Matryca logiczna - Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego - analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA - przykład

Szukasz przykładu pracy dyplomowej wykorzystującej planowanie metodą matrycy logicznej? W tym miejscu znajdziesz przykład projektu zaplanowanego w oparciu o podejście LFA, a więc z wykorzystaniem matrycy logicznej. Przeprowadzona i opisana została zarówno faza analizy, jak i faza planowania. Jak wygląda proces powstawania takiego dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule pt. Matryca logiczna.

Zapoznaj się z przykładem matrycy logicznej utworzonej dla projektu dotyczącego analizy kompetencji w jednostkach samorządu terytorialnego. Matryca logiczna to nie tylko “tabelka”, ale przede wszystkim cały proces, który prowadzi do jej utworzenia.

Kompletny tekst: Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego – analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA

Okładka

Praca dyplomowa: Matryca logiczna - Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego - analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA - przykład

Spis treści

Spis treści


Wstęp
1. Analiza interesariuszy projektu
   1.1. Identyfikacja interesariuszy projektu
   1.2. Charakterystyka interesariuszy
   1.3. Ocena znaczenia interesariuszy
   1.4. Planowane działania wobec interesariuszy strategicznych
2. Wybór strategii w oparciu o analizę problemu i celów
   2.1. Analiza istniejącej sytuacji. Identyfikacja kluczowych problemów
   2.2. Identyfikacja przyczyn problemu
   2.3. Wskazanie głównych skutków problemu
   2.4. Zamiana aspektów negatywnych w pozytywne. Określenie celów
   2.5. Analiza strategii
3. Budowa matrycy logicznej
4. Harmonogram projektu
   4.1. Określenie struktury projektu
   4.2. Wyznaczenie czasu trwania zadań
   4.3. Szczegółowy harmonogram projektu
5. Zasoby projektu i budżet
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów

Wstęp

Wstęp


Sprawna i efektywna administracja samorządowa wywiera istotny wpływ na wzrost gospodarczy, a także rozwój regionów i państwa jako całości. Ponadto zaspokajane są potrzeby obywateli, co przyczynia się do harmonijnego współdziałania społeczności lokalnej i władzy formalnej. Nie byłoby to jednak możliwe bez wykwalifikowanych urzędników JST. To oni poprzez szczere zainteresowanie sprawami klientów, posiadane kompetencje, odpowiednią motywację, świadomość misji i poczucie obowiązku mogą świadczyć wysokiej jakości usługi.

Wagę tego zagadnienia doceniła Unia Europejska, stawiając na wzmocnienie potencjału administracji publicznej poprzez inwestycję w kadry w niej zatrudniane. W ramach Priorytetu V Dobre rządzenie przewidziano wspieranie działów kadr w jednostkach samorządowych, wdrażanie nowych metod zarządzania zasobami ludzkimi, a także wyposażenie kadr w kompetencje konieczne do realizacji stojących przed nimi wyzwań.

Zadanie pt. “Kompetencje i potrzeby szkoleniowe JST” realizowane jako część większego projektu o nazwie “Skuteczna administracja szansą na zrównoważony rozwój”, pozwoli odpowiedzieć przynajmniej na część potrzeb. Celem tego zadania (nazywanego dalej projektem) jest podniesienie jakości usług w 9 JST biorących udział w projekcie. Zostanie on osiągnięty przez wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej urzędów, jak też rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników urzędów.

W niniejszym dokumencie przeprowadzono analizę i zaplanowano projekt w oparciu o podejście LFA (Logical Framework Approach). Jest ono opracowanym pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. przez Amerykańską Agencję do spraw Rozwoju Międzynarodowego (US Agency of International Development) podejściem metodologicznym zmierzającym do poprawy systemów planowania i kontroli projektów.

Zgodnie z nim do pełnego zdefiniowania projektu prowadzą fazy analizy i planowania, w ramach których realizowane są następujące działania (znajdują one odzwierciedlenie w strukturze dokumentu):

  • analiza interesariuszy – identyfikacja głównych interesariuszy, grup docelowych i beneficjentów;
  • analiza problemu – kluczowe problemy, zagrożenia i możliwości;
  • analiza celów – określenie celów wynikających z problemu, wskazanie środków prowadzących do celu;
  • analiza strategii – określenie różnych strategii prowadzących do celu, wybór strategii, celów nadrzędnych i celów projektu;
  • matryca logiczna – sprawdzenie wewnętrznej logiki projektu;
  • harmonogram projektu – opis zadań i wskazanie czasu trwania czynności;
  • plan wykorzystania zasobów – określenie zasobów potrzebnych do realizacji projektu.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)