Opublikowano

Pedagogika Katolicka, Rocznik Historii Sztuki, Ius Novum – wśród pism, w których publikowanie daje 200 punktów

Praca licencjacka - schemat postępowania

Pedagogika Katolicka, Rocznik Historii Sztuki, Ius Novum, Nieruchomości@, Ophthalmology Journal oraz Probacja – to polskie pisma, w których – zgodnie z najnowszym komunikatem ministra nauki i edukacji – liczba punktów za publikację wzrosła do 200, równając się z punktacją w pismach uznawanych za najbardziej prestiżowe, jak Nature czy The Lancet.

Informację o zmianie punktacji zawiera Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowany 6 listopada.

Do 200 punktów – czyli wartości, przyznawanej dotychczas za publikację w The Lancet, Science czy Nature – wzrosła punktacja za publikację na łamach kilku polskich pism. Są to: Ius Novum (wcześniej publikację tam wyceniano na 140 punktów) – kwartalnik wydawany przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; Nieruchomości@ – kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości (wcześniej – 140 punktów); Probacja – kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości (wcześniej – 140 punktów); polsko-niemiecki Ophthalmology Journal (wcześniej – 70 punktów); Pedagogika Katolicka (wcześniej – 100 punktów) Fundacji Campus; Rocznik Historii Sztuki (wcześniej – 40 punktów), wydawany przez Komitet Nauk o Sztuce PAN.

Nowa zmiana punktacji dotyczy ok. 40 polskich czasopism. Wśród tytułów, których punktacja wzrosła, znalazły się też m.in. kwartalnik Bezpieczeństwo Narodowe (wydawnictwo BBN, 100 punktów zamiast poprzednich 20), JMFS Journal of Management and Financial Sciences (140 punktów zamiast 40), Kwartalnik Pedagogiczny (140 punktów zamiast 40); Nowy Przegląd Notarialny (100 punktów zamiast 20), Ochrona Dziedzictwa Kulturowego (100 p. zamiast 20); Przegląd Pediatryczny (140 p. zamiast 70) czy Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów (140 p. zamiast 40).

Lista czasopism punktowanych jest publikowana od 2004 r. przez ministerstwo właściwe ds. nauki. Może służyć do oceny instytucji naukowych i pracowników naukowych.

Ocena poziomu badań w zakresie poszczególnych dyscyplin naukowych, prowadzonych w uczelniach i instytutach naukowych, odbywa się co 4 lata (Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r.). Na podstawie wyników ewaluacji – dokonywanej przez Komisję Ewaluacji Nauki – minister przyznaje jednostkom kategorie (od najwyższej A+ do najniższej – C) w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od przyznanej kategorii uzależnione jest prawo do nadawania stopni naukowych, prowadzenia studiów oraz finansowanie.

Podstawowymi kryteriami ewaluacji są: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych i wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. W tym pierwszym kryterium jest ocena artykułów publikowanych przez naukowców w czasopismach i monografiach.

“To bardzo ważne kryterium. Konieczna jest jednak stała, coroczna aktualizacja listy czasopism oparta na analizie wskaźników bibliometrycznych. Należy usuwać czasopisma, które nie znajdują się już w międzynarodowych bazach czasopism, między innymi dlatego, że stały się czasopismami drapieżnymi” – podkreślał w maju w rozmowie z PAP wieloletni członek gremiów ewaluacyjnych: obecnie Komisji Ewaluacji Nauki (KEN), a poprzednio Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) prof. Stefan Jackowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Kształt ewaluacji jest przedmiotem nieustannej dyskusji w środowisku naukowym. Część środowiska akademickiego wzburzona jest faktem, że punktacja w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych była modyfikowana w trakcie okresu ewaluacji, i że część zmian nie była zatwierdzona przez Komisję Ewaluacji Nauki.

Zmiany w zasadach oceny uczelni, a także zmiany w punktowaniu publikacji w czasopismach naukowych, wielokrotnie zapowiadał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i wiceszef resortu – Włodzimierz Bernacki. Czarnek mówił też wcześniej, że “punktacja czasopism to jeden wielki skandal” .

“Potworzyły się mafie czasopismowe, które wykupują miejsca w tych czasopismach zagranicznych, którym daliśmy 200 punktów. Jakość artykułów w tych czasopismach jest bardzo różna. I znów dochodzi do sytuacji, kiedy to nie jakość tych wyników badań naukowych ma znaczenie, ale to, gdzie jest to opublikowane – zaznaczał minister nauki w czerwcu 2022 na Politechnice Bydgoskiej. – Z tym też trzeba skończyć, trzeba promować polskie czasopisma”.

Nauka w Polsce

zan/ szz/ twi/ pin/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)