Opublikowano

Kryteria oceny pracy magisterskiej

Nawet jeśli jesteś dopiero na początku drogi prowadzącej do napisania pracy magisterskiej i nie chcesz się jeszcze zastanawiać jak wygląda jej obrona, warto zdawać sobie sprawę jakie stosuje się kryteria oceny prac magisterskich.

Kryteria oceny pracy magisterskiej

Obronę pracy magisterskiej poprzedzają jej recenzje (pisane przez promotora, recenzenta i ewentualnie drugiego recenzenta), sporządzane na specjalnych formularzach tzw. “arkuszach oceny pracy dyplomowej”. Studentom nie udostępnia się tej dokumentacji.

Recenzent odpowiada na kilka pytań, dotyczących głównie: przyjętej metodologii, oceny merytorycznej pracy, zgodności ze stanem faktycznym, strony technicznej itp.

Typowy formularz, wypełniany przez oceniających, zawiera następujące punkty (Dudziak i Żejno 2008: 27; Kuziak i Rzepczyński 2008: 213-214):

 1. Czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule?

  Ocena zostanie obniżona jeśli treść pracy będzie odbiegała od tematu deklarowanego w tytule, tok wywodu będzie niezgodny z tytułową problematyką, nie zostanie zachowana myśl przewodnia pracy. Rozważania zupełnie nie na temat oznaczają ocenę niedostateczną.

 2. Ocena układu pracy, struktury, podziału treści, kolejności rozdziałów, kompletności tez

  Oceniana jest poprawność budowy, podziału tekstu, logiczna poprawność układu rozdziałów, podrozdziałów, punktów, akapitów. Spis treści musi być wystarczająco rzeczowy i szczegółowy, żeby służył zamierzeniom pracy przedstawionym we wstępie. Nie należy powtarzać tych samych treści, ani bezkrytycznie kompilować pracy z fragmentów. Recenzent odnosi się także do poprawności sformułowanych tez, ich wiarygodności, a także trafności wniosków.

 3. Merytoryczna ocena pracy

  Rozpatrywana jest:

  • poprawność rzeczowa – trafność rozumowania, poziom wiedzy, umiejętność opracowywania i przedstawiania osiągnięć naukowych, dążenie do poznania prawdy.
  • poprawność metodologiczna – dążenie do poznania istoty jakiegoś zjawiska, poprawność naukowa i terminologiczna, dobór materiałów, trafność metod i technik, rzetelność, umiejętność korzystania z literatury.
  • poprawność logiczna – analiza stylu wypowiedzi, zrozumiałość, ścisłość, dokładność, przejrzystość, poprawność argumentowania, wnioskowanie i uzasadnianie twierdzeń.
 4. Inne uwagi

  Uwagi recenzenta.

 5. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu?

  Brana jest pod uwagę: poprawność sformułowania tytułu pracy, wybór wystarczająco ambitnej i oryginalnej tematyki, nowatorstwo i doniosłość sformułowanego problemu, nowatorstwo sposobu rozstrzygnięcia problemu.

 6. Charakterystyka doboru i wykorzystanie źródeł

  Ocenia się według takich kryteriów jak:

  • wiarygodność – dokładność i pewność ustaleń, unikanie tendencyjności,
  • odpowiedniość – zgromadzenie tylko przydatnych danych,
  • zupełność – zebranie wszystkich materiałów,
  • krytyczna postawa wobec źródeł – wybór wartościowych opracowań.
 7. Ocena formalnej strony pracy

  Poprawność językowo-stylistyczna pracy, sprawność w zakresie cytowania, robienia przypisów, opanowanie techniki pisania pracy.

 8. Sposób wykorzystania pracy

  Ocena ewentualnej przydatności pracy do publikacji. Szansę zwiększa wybór ambitnej i nowatorskiej tematyki, a także przydatność.

 9. Pracę oceniam jako:

  Stopień na jaki zasługuje praca dyplomowa: bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny.

W ocenie pracy magisterskiej nie bez znaczenia jest rozmiar wysiłku badawczego autora. Stanowi to jedną z doskonałych okazji do selekcji kandydatów do dalszych studiów.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)