Opublikowano

Konkurs “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Termin:
31 sierpnia 2015 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
rozwój polskiej wsi;

Organizator:
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Konkurs “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Uczestnictwo

Pracę do Konkursu może zgłosić autor pracy. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które nie zostały uprzednio opublikowane i do których przysługują autorowi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązują się przekazać majątkowe prawa autorskie do utworu bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie i na zasadach określonych w oświadczeniu dotyczącym praw autorskich i danych osobowych.

Tematyka

Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej pracy w dwóch kategoriach:

  1. Prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników

Celem Konkursu jest:

  • promocja polskiego rolnictwa oraz tematyki związanej z obszarami wiejskimi;
  • popularyzacja wiedzy na temat ważnych zjawisk zachodzących na wsi;
  • prezentacja dorobku polskiej wsi;
  • promocja młodych naukowców oraz osób zajmujących się tematyką wsi;
  • inicjowanie przekształceń polskiej wsi;
  • wspieranie lokalnych działań mieszkańców terenów wiejskich;
  • wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 31 sierpnia 2015 r.

Nagrody

Kapituła Konkursu dokonuje oceny merytorycznej oraz wyłania laureatów w obu kategoriach. Laureaci otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy zł brutto dla każdego laureata oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy drukiem w nakładzie ustalonym przez Kapitułę Konkursu.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. Partnerem Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zobacz

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)