Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia przygotowaną w ramach studiowanego kierunku. Regulamin konkursu określa warunki uczestnictwa i przebieg, a jego celem jest promowanie najlepszych absolwentów, rozwój umiejętności przedstawiania wyników badań naukowych oraz zwiększenie atrakcyjności studiów.

Pracą dyplomową studiów pierwszego stopnia jest obowiązkowa praca pisemna składana na koniec ostatniego semestru studiów. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem pozytywnym oraz nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ich małżonkiem, zstępnym, wstępnym, rodzeństwem lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia. Uczestnikami konkursu nie mogą być również absolwenci, którzy powtarzali semestr V, VI lub VII, lub którzy już posiadają tytuł zawodowy licencjata/inżyniera lub magistra uzyskany na innym kierunku studiów.

Do konkursu zgłaszać można wyłącznie prace badawcze napisane w języku polskim, które należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@swsm.pl w formie identycznej, jaka jest wymagana do obrony pracy dyplomowej. W tytule wiadomości należy wpisać “Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia”. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, tytułu i treści pracy w serwisie www Organizatora i materiałach promocyjnych oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z uczestnictwem w konkursie. Uczestnicy mają prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania oraz wykorzystania swojego wizerunku przez Organizatora.

Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą co najmniej trzy osoby, wyłoni zwycięzcę na podstawie oceny pracy. O dopuszczeniu pracy do konkursu decyduje Przewodniczący Komisji Konkursowej, a prace są oceniane w okresie od lutego do lipca 2023 roku. Komisja Konkursowa (w tym jej Przewodniczącego) zostaje powołana przez Rektora.

Komisja ma możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień. Nagrodą główną jest kwota pieniężna w wysokości 1000,00 zł, natomiast dodatkowe nagrody i wyróżnienia mogą przybierać postać nagród rzeczowych lub kwot pieniężnych o wartości do 400,00 zł.

Zwycięzca konkursu zobowiązany jest osobiście odebrać przyznaną mu nagrodę w terminie wskazanym przez Organizatora.

Przyjmowanie zgłoszeń do 01.08.2023 r.

Zobacz
Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)