Opublikowano

Kwestionariusz wywiadu do badania: Migracje wewnętrzne wśród Polaków

Kwestionariusz wywiadu do badania: Migracje wewnętrzne wśród Polaków

Zobacz przykład kwestionariusza wywiadu do badania “Migracje wewnętrzne wśród Polaków”. Kwestionariusz składa się z następujących części: pierwszej strony i części właściwej z pytaniami, metryczki respondenta, warunków realizacji wywiadu, metryczki próby i metryczki ankietera.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić opracowanie kwestionariusza ankiety, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com.

Jak wygląda proces powstawania kwestionariusza ankiety i jego struktura, możesz sprawdzić za darmo w artykule Ankieta. Poniższy przykład kwestionariusza powstał według wytycznych tam zawartych.

Często, gdy ktoś mówi „ankieta”, ma na myśli kwestionariusz ankiety lub kwestionariusz wywiadu. Różnica pomiędzy nimi sprowadza się do występowania interakcji na linii ankieter-respondent. Może się też różnić instrukcjami zamieszczonymi w kwestionariuszu. Poniższy przykład dotyczy kwestionariusza wywiadu, a więc jest on wypełniany przez ankietera.

Strona nr 1
[nazwa instytucji przeprowadzającej badanie]
[miejscowość i kod pocztowy]
ul. …………………………
tel. ………………………
Nr kwestionariusza

Migracje wewnętrzne wśród Polaków 2017

Kwestionariusz wywiadu socjologicznego

UWAGA!

 1. Jeśli któreś z pytań lub któraś kategoria odpowiedzi nie dotyczy osoby badanej lub nie chce ona udzielić odpowiedzi, nie należy zaznaczać żadnej z możliwych odpowiedzi.
 2. W przypadku pytań, na które należy odpowiedzieć poprzez wstawienie znaku X przy właściwej odpowiedzi, znak X ma być umieszczony w przygotowanej w tym celu kratce.

Dane ogólne


1. Czy czuje się Pan (Pani) przywiązany (przywiązana) do niżej wymienionych miejsc?
W każdym wierszu proszę zaznaczyć poprzez zakreślenie właściwą odpowiedź

1. zdecydowanie tak
2. raczej tak
3. raczej nie
4. zdecydowanie nie
5. trudno powiedzieć
Proszę zaznaczyć numer
a. miejscowość urodzenia
1
2
3
4
5
b. miejscowość w której spędziłem/am dzieciństwo
1
2
3
4
5
c. miejscowość poprzedniego zamieszkania
1
2
3
4
5
d. ówczesne miejsce pracy (nauki)
1
2
3
4
5
e. miejscowość obecnego zamieszkania
1
2
3
4
5
f. obecne miejsce pracy (nauki)
1
2
3
4
5

2. Jak określiłby (określiłaby) Pan (Pani) swoje relacje z członkami rodziny?
Proszę wstawić znak X przy właściwej odpowiedzi
[ ] bardzo dobre
[ ] dobre
[ ] złe
[ ] bardzo złe
[ ] trudno powiedzieć


To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Kwestionariusz wywiadu do badania opinii mieszkańców miasta i gminy

Zobacz przykład kwestionariusza wywiadu do badania opinii mieszkańców miasta i gminy. Kwestionariusz ten składa się z: pierwszej strony i listu wprowadzającego, części właściwej, metryczki i karty respondenta.

Uwaga! Jeśli chcesz zlecić opracowanie kwestionariusza ankiety, zobacz tutaj: sklepjaknapisac.com.

Jak wygląda proces powstawania kwestionariusza ankiety i jego struktura, możesz sprawdzić za darmo w artykule Ankieta. Poniższy przykład kwestionariusza powstał według wytycznych tam zawartych.

Często, gdy ktoś mówi „ankieta”, ma na myśli kwestionariusz ankiety lub kwestionariusz wywiadu. Różnica pomiędzy nimi sprowadza się do występowania interakcji na linii ankieter-respondent. Może się też różnić instrukcjami zamieszczonymi w kwestionariuszu. Poniższy przykład dotyczy kwestionariusza wywiadu, a więc jest on wypełniany przez ankietera.

Pierwsza strona i list wprowadzający

NAZWA INSTYTUCJI PROWADZĄCEJ BADANIE
Koordynator: ………………………………………, tel. …………………………

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW
MIASTA I GMINY RADZYMIN

Kwestionariusz wywiadu nr ……………
Ankieter nr ……………
Data realizacji wywiadu ……………
Dzień dobry,

nazywam się ……………………………………… Jestem ………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej pt. “Metody współpracy uczelni technicznych z biznesem…” – przykład

Zapoznaj się z przykładem rozdziału metodologicznego w pracy magisterskiej. Został przygotowany dla pracy magisterskiej pt. „Metody współpracy uczelni technicznych z biznesem na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2015”. Rozdziały takie zamieszcza się w pracach badawczych.

Jeśli chcesz wiedzieć jak napisać rozdział metodologiczny, sprawdź to za darmo w artykule pt. Rozdział metodologiczny. Poniższy przykład powstał według wytycznych tam zawartych.

Na poniższy przykład składają się następujące podrozdziały:

 1. Przedmiot i cel badań
 2. Problem badawczy
 3. Hipotezy badawcze
 4. Metoda badawcza
 5. Dobór próby

Kompletny przykład: Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej pt. „Metody współpracy uczelni technicznych z biznesem na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2015”

Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej pt. "Metody współpracy uczelni technicznych z biznesem"

Przedmiot i cel badań

3. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

3.1. Przedmiot i cel badań

Przedmiotem badania jest środowisko pracodawców współpracujących z uczeniami technicznymi województwa mazowieckiego oraz przedstawiciele tych uczelni. Badanie miało na celu określenie metod współpracy pomiędzy uczelniami technicznymi a przedsiębiorcami na terenie województwa mazowieckiego oraz identyfikacja ich potrzeb w zakresie: transferu wiedzy i innowacji, instytucjonalnych form współpracy, dostosowania programów kształcenia. Do celów badawczych należy więc:

 1. Określenie ………………………………………………………..

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Konspekt pracy magisterskiej pt. Opór wobec zmiany oraz możliwości jego przezwyciężenia w …

Konspekt pracy magisterskiej pt. Opór wobec zmiany oraz możliwości jego przezwyciężenia w ...

Konspekt to schematyczny zapis większego tekstu, streszczający jego zawartość i przybliżający budowę. Jest użyteczny, gdy trzeba zebrać dużą ilość danych, uporządkować je i zastanowić się nad koncepcją.

Jeśli chcesz wiedzieć jak napisać konspekt pracy magisterskiej, sprawdź to za darmo w artykule pt. Konspekt pracy magisterskiej. Poniższy przykład powstał według wytycznych tam zawartych. Zobacz przykład konspektu pracy magisterskiej.

Kompletny tekst: Konspekt pracy magisterskiej pt. Opór wobec zmiany oraz możliwości jego przezwyciężenia w środowisku personelu pokładowego Airpol S.A.

Okładka

Konspekt pracy magisterskiej pt. Opór wobec zmiany oraz możliwości jego przezwyciężenia w ...

Spis treści

SPIS TREŚCI


Temat pracy
Przedmiot badania
Problem badawczy
Paradygmat teoretyczny
Podstawowe założenia teoretyczne
Metody badawcze
Hipotezy badawcze
Harmonogram realizacji pracy
Plan pracy
Literatura

Temat pracy

Temat pracy

Opór wobec zmiany oraz możliwości jego przezwyciężenia w środowisku personelu pokładowego Airpol S.A.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Przykład rozdziału metodologicznego w pracy magisterskiej

Piszesz rozdział metodologiczny? Zapoznaj się z przykładem rozdziału metodologicznego w pracy magisterskiej. Rozdziały takie przygotowuje się w pracach badawczych. Jeśli chcesz wiedzieć jak napisać rozdział metodologiczny, sprawdź to za darmo w artykule pt. Rozdział metodologiczny. Poniższy przykład powstał według wytycznych tam zawartych.

Na poniższy przykład składają się następujące podrozdziały:

 1. Cel, przedmiot badań, pytania badawcze
 2. Hipotezy badawcze. Zmienne. Wskaźniki
 3. Metody i techniki badawcze
 4. Obszar i przedmiot badań

Kompletny przykład: Rozdział metodologiczny w pracy magisterskiej

Cel, przedmiot badań, pytania badawcze

3. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

3.1. Cel, przedmiot badań, pytania badawcze

Przedmiotem badania jest środowisko personelu pokładowego PLL LOT. Celem natomiast poznanie tego środowiska, w celu zdiagnozowania źródła oporu wobec zmian, wprowadzanych w organizacji. Badanie ma odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Jakie są źródła oporu wobec zmiany?
 2. Jakie występują przejawy oporu wobec zmiany?
 3. Jakie są wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na sytuację oporu?

Odpowiedz na powyższe pytania została sformułowana na podstawie badań własnych przeprowadzonych w Polskich Liniach Lotniczych LOT.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Przykład wstępu do pracy magisterskiej

Przykład wstępu do pracy magisterskiej

Poniżej zaprezentowano przykład wstępu do pracy magisterskiej.

Wstęp


Polskie Linie Lotnicze LOT powstały 28 grudnia 1928 roku, w wyniku działań Wydziału Lotnictwa Cywilnego w Ministerstwie Komunikacji. Zlikwidowano wtedy wszystkie prywatne firmy lotnicze, a na ich miejsce powołano jedno przedsiębiorstwo, Linje Lotnicze LOT Sp. z o. o. Od tamtej pory LOT stanowił szybko rozwijającą się firmę, odnotowującą zarówno wzloty jak i upadki. W grudniu 1992 roku LOT został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, w której 100% udziałów posiadał Skarb Państwa, następnie w 1999 roku Minister Skarbu Państwa podpisał umowę o sprzedaży 37% akcji szwajcarskiemu holdingowi SAirGroup, który stał się tym samym inwestorem strategicznym spółki. 1 maja 2004 roku po wejściu Polski do Unii Europejskiej, został złamany monopol LOT-u na przewozy lotnicze w Polsce. Pojawiła się silna konkurencja, w postaci innych prężnie działających linii lotniczych. W związku z tymi przekształceniami zaczęła pojawiać się coraz wyraźniejsza presja na zmianę dotychczasowej polityki firmy, co nie pozostało bez wpływu na pracowników LOT-u.

Nieodłączny element obszaru dotyczącego lotnictwa stanowi personel pokładowy, nie zawsze doceniany, który jednak spełnia ważną misję podczas każdego lotu. Przedmiotem badania będzie, mówiąc najogólniej, środowisko personelu pokładowego PLL LOT, jako jeden z wielu istotnych aspektów działalności LOT-u.

Według teorii Parsonsa przewaga wartości uważanych za tradycyjne sprzyjać będzie powstawaniu oporu wobec zmian, natomiast wartości nowoczesne niwelują opór. Problemem badawczym niniejszej pracy jest opór wobec zmiany w środowisku personelu pokładowego PLL LOT. Aby możliwe było poznanie jego źródeł została sformułowana hipoteza główna, w oparciu o teorię Parsonsa i jego koncepcję „zmiennych wzoru”: na sytuację oporu wobec zmian w przedsiębiorstwie PLL LOT wpływają interesy i wartości pracowników tegoż przedsiębiorstwa.

Następnie wyprowadzono cztery hipotezy szczegółowe:

 1. Wśród pracowników personelu pokładowego dominują interesy i wartości o charakterze kolektywistycznym, co może być tożsame z odrzuceniem interesów, i wartości indywidualistycznych;

 2. Wśród pracowników personelu pokładowego dominują interesy i wartości o charakterze przypisanym, co może być tożsame z odrzuceniem interesów, i wartości o charakterze osiąganym;

 3. Wśród personelu pokładowego dominują interesy i wartości o charakterze afektywnym, co może być tożsame z odrzuceniem interesów, i wartości o charakterze afektywnie neutralnym;

 4. Wśród personelu pokładowego dominują interesy i wartości o charakterze partykularystycznym, co może być tożsame z odrzuceniem interesów, i wartości uniwersalistycznych.

Motywem podjęcia przez autorkę takiej, a nie innej problematyki jest żywotność i wszechobecność problemów, wynikających z przejścia przez społeczeństwo polskie transformacji całego systemu, które nastąpiło w sposób nagły i gwałtowny. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorstw państwowych i ich załóg pracowniczych, skądinąd motoru zmian, które to muszą dopasować się do nowej rzeczywistości rynkowej.

W rozdziale pierwszym zostaną przedstawione założenia teoretyczne. Mowa tutaj o teorii Talcotta Parsonsa, która porusza zagadnienie oporu wobec zmiany (w sytuacji gdy system znajduje się w stanie nierównowagi) i czynników jakie mu sprzyjają lub jakie go osłabiają. W rozdziale drugim zaprezentowane zostanie usytuowanie problemu oporu wobec zmiany w obecnej sytuacji w Polsce, czyli kraju który w niedalekiej przeszłości przeszedł gruntowne przekształcenia gospodarcze, polityczne i społeczne.

Dalsza część pracy powstała w oparciu o wyniki badań własnych. W rozdziale trzecim autorka skoncentruje się na podstawach metodologicznych badania. Zostanie doprecyzowany cel pracy, problematyka, hipotezy badawcze i obszar badawczy. W rozdziale czwartym przedstawiona zostanie historia PLL LOT, mająca niebagatelne znaczenie dla kształtowania się tradycji firmy.

W rozdziale piątym zarysowany zostanie schemat struktury i kultury organizacyjnej polskiego przewoźnika, jako czynników trwałości wzorców występujących w danym systemie, a które wpływają na sytuację oporu w przedsiębiorstwie. Natomiast rozdział szósty dotyczył będzie interesów i wartości, jakim hołduje środowisko personelu pokładowego i związków zawodowych PLL LOT. W zależności od tego, czy są one bardziej tradycyjne, czy też nowoczesne, mogą przyczyniać się do powstawania i utrzymywania się oporu wobec zmiany.

Opublikowano

Konspekt pracy magisterskiej pt. Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.

Konspekt pracy magisterskiej pt. Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.

Konspekt to schematyczny zapis większego tekstu, streszczający jego zawartość i przybliżający budowę. Jest użyteczny, gdy trzeba zebrać dużą ilość danych, uporządkować je i zastanowić się nad koncepcją.

Jeśli chcesz wiedzieć jak napisać konspekt pracy magisterskiej, sprawdź to za darmo w artykule pt. Konspekt pracy magisterskiej. Poniższy przykład powstał według wytycznych tam zawartych. Zobacz przykład konspektu pracy magisterskiej.

Kompletny tekst: Konspekt pracy magisterskiej pt. Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.

Okładka

Konspekt pracy magisterskiej pt. Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.

Spis treści

SPIS TREŚCI


Tytuł i problem badawczy
Cele badawcze
Zakres pracy
Hipotezy badawcze
Paradygmat: konfliktowy model społeczeństwa
Założenia teoretyczne
   Konflikt polityczny
   Dynamika konfliktu
   Rozwiązywanie konfliktu
Metody badawcze
Plan pracy
Bibliografia

Tytuł i problem badawczy

TYTUŁ I PROBLEM BADAWCZY

Tytuł:
Rozwiązywanie konfliktów politycznych na szczeblu samorządowym po 2014 r.

Problem badawczy:
Jak rozwiązywane są konflikty polityczne na szczeblu samorządowym na terenie województwa mazowieckiego po wyborach samorządowych w roku 2014?

Pytania szczegółowe:

 1. Czy na szczeblu samorządowym można mówić o przewadze metod rozwiązywania konfliktów konstruktywnych czy destrukcyjnych?
 2. Czy występują inne metody rozwiązywania konfliktów?
 3. Z czego wynika przyjęta metoda rozwiązywania konfliktu?
 4. Jaki wpływ ma przyjęta metoda rozwiązywania konfliktu na skuteczność realizacji działań?

Wskazany problem badawczy pokrywa się z problemem społecznym, stanowiącym przedmiot zainteresowania nauk społecznych. Jak wskazuje Sztumski (2005: 43; 45-47) przez problem społeczny należy rozumieć zjawisko uznawane za niepożądane, które spotyka się z krytyczną oceną znacznej liczby ludzi, a ponadto wydaje im się ono możliwe do przezwyciężenia przez zbiorowe działanie.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Opublikowano

Bibliografia strony

Zapoznaj się z bibliografią strony PracaMagisterska.net. Pozycje tutaj wymienione są warte polecenia dla osób, które piszą pracę magisterską lub będą ją pisać w najbliższej przyszłości. Właściwy poradnik może Ci służyć pomocą również podczas pisania referatów, artykułów naukowych itp.
Czytaj dalej Bibliografia strony