Opublikowano

Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Centrum Prawa Bankowego i Informacji – organizator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – zaprasza autorów lub promotorów do zgłaszania prac licencjackich i magisterskich do konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego.

Czytaj dalej Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego

Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną poświęconą II wojnie światowej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Organizatorem konkursu jest Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej pracy doktorskiej i habilitacyjnej poświęconych problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej.

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną poświęconą II wojnie światowej

Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – licencjacką i magisterską poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską, której tematem jest ustalenie i opisanie skutków II wojny światowej.

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – licencjacką i magisterską poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej

Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia przygotowaną w ramach studiowanego kierunku. Regulamin konkursu określa warunki uczestnictwa i przebieg, a jego celem jest promowanie najlepszych absolwentów, rozwój umiejętności przedstawiania wyników badań naukowych oraz zwiększenie atrakcyjności studiów.

Pracą dyplomową studiów pierwszego stopnia jest obowiązkowa praca pisemna składana na koniec ostatniego semestru studiów. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która złożyła egzamin dyplomowy z wynikiem pozytywnym oraz nie jest pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ich małżonkiem, zstępnym, wstępnym, rodzeństwem lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia. Uczestnikami konkursu nie mogą być również absolwenci, którzy powtarzali semestr V, VI lub VII, lub którzy już posiadają tytuł zawodowy licencjata/inżyniera lub magistra uzyskany na innym kierunku studiów.
Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studiów pierwszego stopnia. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

Opublikowano

Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – organizator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego.

Uczestnikami konkursu mogą być:
1) absolwenci studiów I stopnia w kategorii dotyczącej najlepszej pracy licencjackiej;
2) absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kategorii dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej.
Czytaj dalej Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego

Opublikowano

Konkurs o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego na najlepszą pracę dyplomową dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Szef Służy Kontrwywiadu Wojskowego ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej.

Głównym celem konkursu jest promowanie oraz rozpowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym i ochroną porządku konstytucyjnego państwa, a także zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej w tym zakresie. Udział w konkursie ma również zachęcić studentów do pogłębiania wiedzy i realizacji prac dyplomowych w zakresie różnych aspektów bezpieczeństwa państwa.

Konkurs skierowany jest do studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia. Do pierwszej edycji konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w roku akademickim 2021/2022. Organizatorzy przewidują nagrody dla trzech najlepszych prac oraz nagrody specjalne i wyróżnienia.
Czytaj dalej Konkurs o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego na najlepszą pracę dyplomową dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej

Opublikowano

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie. Przez prace dyplomowe należy rozumieć prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. W konkursie mogą  wziąć udział  prace  absolwentów  wyższych uczelni 
w Polsce, którzy złożyli i obronili swoje prace w ciągu  danego roku akademickiego.

Celem konkursu jest:
a) dążenie do stałego podnoszenia jakości prac dyplomowych,
b) propagowanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie prac dyplomowych w  drodze   ich prezentacji i dyskusji naukowych  w uczelniach oraz na  krajowych i regionalnych konferencjach, sympozjach naukowych, dotyczących  tematycznie zarządzania oraz inżynierii produkcji, a także w czasopiśmie Zarządzanie Przedsiębiorstwem,
c) pobudzanie inicjatyw do podejmowania prac badawczych i do wymiany doświadczeń 
w zakresie kierunków postępu naukowego w obszarach zarządzania oraz inżynierii produkcji,
d) promowanie rozwoju karier zawodowych absolwentów.
Czytaj dalej Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe na kierunkach: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zarządzanie

Opublikowano

XI edycja Konkursu im. hm. O. Fietkiewicza na prace naukowe o tematyce harcerskiej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Główna Kwatera ZHP ogłasza konkurs na prace naukowe o tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest nobilitacja najlepszych prac naukowych poświęconych szeroko rozumianej tematyce harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukowego dorobku ruchu harcerskiego.

Termin nadsyłania prac to 30 kwietnia 2023 r.

Do konkursu można zgłosić prace licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz inne prace naukowe opublikowane lub przyjęte do publikacji. Finalistów konkursu wyłoni komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. hm. Adama Massalskiego.

Zobacz
Strona konkursu

Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

W drodze konkursu przyznawane są Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH „Bolesław” za prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie związane z Olkuszem i ziemią olkuską.

Celem konkursu jest:
1. Zwiększenie zainteresowania studentów problematyką związaną z historią, w tym historią górnictwa i hutnictwa, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi i promocją Gminy Olkusz oraz ziemi olkuskiej.
2. Zachęcenie studentów i pracowników dydaktycznych wyższych uczelni do szerszego podejmowania tematyki rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturowego Olkusza i ziemi olkuskiej w pracach dyplomowych – magisterskich, inżynierskich, licencjackich i doktorskich.
3. Tworzenie warunków umożliwiających młodym ludziom włączenie się w proces badania przeszłości, a także kształtowania polityki rozwoju miasta oraz dyskusji na temat przyszłości Olkusza i ziemi olkuskiej.
4. Promocja nowatorskich rozwiązań w sferze rozwoju i promocji miasta i ziemi olkuskiej.
5. Zwiększenie zainteresowania mieszkańców skutecznymi działaniami na rzecz ożywienia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i społecznego.

Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską