Opublikowano

Brycz Bogumiła i Tadeusz Dudycz. Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania

Autorzy poradnika o tytule „Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania”, doktor Bogumiła Brycz i profesor Tadeusz Dudycz są pracownikami Zakładu Analiz i Planowania Finansowego w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Książka wyszła nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego, specjalizującego się w wydawaniu podręczników akademickich o tematyce ekonomicznej, których autorami są najwybitniejsi polscy ekonomiści, przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej. Tradycje PWE sięgają 1949 roku, kiedy to wydawnictwo powstało, początkowo pod nazwą Polskie Wydawnictwo Gospodarcze (Polgos).

Przewodnik składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym autorzy omawiają specyfikę zarządzania jako nauki, a także metody prowadzenia badań. Dużo miejsca poświęcają metodzie naukowej, argumentując to za Pawłem Krukowem w dość interesujący sposób: „(…) to nie zasób wiedzy decyduje o wierze we wszelkiego rodzaju bujdy i zabobony, lecz znajomość reguł naukowego dochodzenia do prawdy. Ludzie znający tajniki metody naukowej wykazują większą odporność na wszelkiego rodzaju nonsensowne i niedorzeczne informacje, gdyż w nauce nie ma miejsca na naiwność i wiarę na słowo. Z tego powodu znajomość warsztatu naukowego jest dla każdego absolwenta studiów wyższych istotna i to z dwóch względów. Po pierwsze – jak już wspomniano – pozwala oddzielać informacje rzetelne o istniejącej rzeczywistości od wszelkiego rodzaju mniemań, wróżb i zabobonów. Po drugie, pozwala w odpowiedni sposób podejść do pierwszej pracy akademickiej z zachowaniem rygorów właściwych podejściu naukowemu” (s. 10).

W drugim rozdziale autorzy przedstawiają czym jest praca magisterska i jakie są jej elementy. Zamieszczono tutaj także omówienie zagadnienia etyki i plagiatu. Ostatni rozdział koncentruje się na aspektach praktycznych pisania pracy dyplomowej takich jak: sporządzanie przypisów, opis tabel, ale też wskazanie najpopularniejszych błędów, przy czym najwięcej miejsca przeznaczono przypisom.

Książka choć ma tylko 115 stron tekstu, jest nasycona informacjami. Dość ciekawie są poprowadzone rozważania nad metodą naukową i paradygmatem naukowym (przedstawione zostały cztery paradygmaty: pozytywizm, relatywizm, teoria krytyczna i konstruktywizm). Nie udało się uciec od dość wysokiego poziomu abstrakcji, z którym jednak przeciętny student powinien sobie poradzić. W poradniku zajęto się dokładniej metodą case study (studium przypadku lub analiza przypadku), a także procesem budowania teorii przy prowadzeniu tego rodzaju badań.

Niewątpliwą wartość użytkową dla studenta piszącego pracę magisterską, będzie miała część dotycząca etapów pisania pracy i prowadzenia badań własnych. Autorzy zwracają uwagę m.in. na to jak należy się do tych czynności „zabrać”, jak ustrzec się błędów, jak przełożyć teorię na praktykę. Również podrozdział dotyczący zagadnienia plagiatu może rozwiać niektóre wątpliwości.

Książka jest napisana jasnym i przystępnym językiem. Dr Brycz i prof. Dudycz byli w stanie przedstawić w klarowny sposób nawet złożone zagadnienia, co pomoże studentom, którzy mieli problemy na zajęciach z metodologii nauk.

Wbrew tytułowi sugerującemu, że poradnik jest skierowany do studentów zarządzania, mogą z niego z powodzeniem korzystać także dyplomanci pozostałych kierunków studiów. Szczególnie zaś reprezentanci nauk społecznych, do których należy obok zarządzania m.in. socjologia, nauki polityczne.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

1. ZARZĄDZANIE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ
1.1. Co to jest nauka?
1.2. Geneza nauk o zarządzaniu
1.3. Dlaczego potrzebujemy nauk o zarządzaniu?
1.4. Co wyróżnia nauki o zarządzaniu?
1.5. Metody prowadzenia badań w naukach o zarządzaniu
1.5.1. Metoda naukowa
1.5.2. Paradygmaty naukowe
1.5.3. Klasyfikacja metod naukowych
1.5.4. Case study jako popularna metoda badawcza w naukach o zarządzaniu

2. PRACA MAGISTERSKA
2.1. Czym jest praca magisterska?
2.2. Etapy pisania pracy magisterskiej
2.2.1. Identyfikacja problemu badawczego
2.2.2. Opracowanie koncepcji pracy
2.2.3. Pogłębienie ukierunkowanych studiów literaturowych
2.2.4. Realizacja procesu badawczego
2.2.5. Pisanie pracy
2.3. Konstrukcja pracy magisterskiej
2.3.1. Cel pracy
2.3.2. Tezy i hipotezy pracy
2.3.3. Treść pracy z podziałem na rozdziały i podrozdział
2.3.4. Wstęp i zakończenie
2.3.5. Bibliografia
2.3.6. Spisy i załączniki
2.4. Etyka w pisaniu pracy
2.5. Praca magisterska a praca licencjacka

3. REDAKCJA PRACY MAGISTERSKIEJ
3.1. Estetyka pracy
3.2. Ogólne zasady pisania pracy
3.3. Przypisy i źródła literaturowe
3.4. Tabele
3.5. Ilustracje graficzne
3.6. Wzory matematyczne

ZAKOŃCZENIE

LITERATURA

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)