Opublikowano

Bibliografia

Bibliografia to alfabetycznie uporządkowany spis książek, czasopism i innych dokumentów, na których opierał się autor pracy magisterskiej. Na jej podstawie można określić jakość warsztatu naukowego magistranta.

Bibliografia

Bibliografia stanowi wykaz dokumentów (książek, artykułów, publikacji elektronicznych itp.) cytowanych lub wykorzystywanych przez autora pracy magisterskiej. Zwykle przygotowuje się ją według określonego podziału (np. na akty prawne, monografie, artykuły prasowe, strony internetowe itp.), a poszczególne pozycje umieszcza się alfabetycznie.

Jest także tym elementem, który zawiera wiele istotnych informacji dla osób, które zamierzają sięgnąć po dzieło. Najczęściej tymi osobami są promotor i recenzent. Dobrze przygotowana świadczy o trudzie, jaki magistrant włożył w napisanie pracy magisterskiej, a także o jego zdolnościach i stopniu w jakim zgłębił temat.

Wpisy

Bibliografię, czyli spis literatury (lub wykaz literatury) danej pracy magisterskiej przygotowuje się podobnie jak przypisy. Jedyna różnica polega na tym, że najpierw należy napisać nazwisko autora, potem imię (lub inicjał imienia) i nie podaje się numerów stron.

Zatem schemat wpisu w bibliografii wygląda mniej więcej tak:
autor, tytuł, miejsce i rok wydania,

czyli na przykład:

Cempel C., Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Poznań: 2003.

Wpisy w bibliografii zamieszczane są w porządku alfabetycznym. Natomiast samą bibliografię umieszcza się najczęściej po zakończeniu.

Opis występujących elementów

  • IMIĘ I NAZWISKO AUTORA – należy podawać w formie przyjętej z opisywanego dokumentu;
  • TYTUŁ – należy również podać w formie przyjętej z opisywanego dokumentu. Jeśli posiada podtytuł można go zamieścić, lecz nie trzeba;
  • NUMER TOMU – jeśli książka jest podzielona na tomy, zaznacza się to przez użycie skrótu „t.” i podanie numeru tomu. Tę informację umieszcza się po tytule;
  • WYDAWCA – jeśli występuje kilku wydawców, wpisuje się nazwę pierwszego. Można pominąć określenia typu: SA, sp. z o.o. itp.;
  • MIEJSCE WYDANIA – jeśli występuje kilka miejsc wydania można podać tylko to, które występuje jako pierwsze albo wszystkie łącząc je myślnikiem, np. „Warszawa-Koszalin”. Natomiast gdy nie ma informacji o miejscu wydania wpisuje się w nawiasach kwadratowych skrót „b.m.” (czytaj: bez miejsca);
  • ROK WYDANIA – należy stosować cyfry arabskie. Jeśli nie podano roku wydania wpisuje się w nawiasach kwadratowych skrót: „b.r.” (czytaj: bez roku).

Co powinna zawierać bibliografia

W bibliografii powinny znaleźć się wszystkie pozycje cytowane w pracy. Jest to jednak wersja minimum. Ponadto można tutaj zawrzeć pozycje, do których co prawda nie odnosisz się w tekście, ale które miały istotne znaczenie dla obecnego kształtu twojego dzieła. Mogą to być np. książki metodologiczne z których korzystałeś (korzystałaś).

Często zdarza się, że studenci wpisują do bibliografii książki, których nigdy nawet nie widzieli na oczy. Jest to praktyka dość ryzykowna. Po pierwsze ze względu na to, że na obronie mogą być o to zapytani, po drugie zaś dlatego, że być może ta pozycja absolutnie nie była warta wyróżnienia.

Podział bibliografii

Bibliografię najczęściej należy podzielić. Podział tak naprawdę zależy od magistranta i może wyglądać np. tak:

– Literatura przedmiotu
– Akty prawne
– Artykuły prasowe
– Publikacje elektroniczne

Dobrze skompletowana bibliografia jest przewodnikiem po literaturze przedmiotu i sama w sobie stanowi ogromną wartość. Szczególnie dla osób zainteresowanych danym tematem, które nie wiedzą po co sięgnąć, aby poszerzyć swoją wiedzę.

Przykład bibliografii pod system harwardzki i przypisów dolnych znajdziesz w poradniku
Zobacz spis treści (PDF)