W artykule zaprezentowany zostanie wzór pracy magisterskiej. Należy traktować go jednak jako wskazówkę tego w jaki sposób napisać jej poszczególne elementy i co należy w nich zamieścić. Jest to tylko jeden z możliwych do zastosowania szablonów.

Na skróty: Strona tytułowa · Spis treści · Wstęp · Rozdziały · Zakończenie · Bibliografia · Aneks

Strona tytułowa

Uniwersytet …………………………….
Wydział …………………………….

 

 
 
Jan Kowalski
Nr albumu: ……………….
 

[TYTUŁ PRACY MAGISTERSKIEJ]

 

 

Praca magisterska
napisana na kierunku …………………
na specjalizacji:
………………………,
pod kierunkiem
prof. …………………

 

[Miejscowość, data]

Spis treści

SPIS TREŚCI

WSTĘP …………………………… [nr strony]
 
1. [TYTUŁ ROZDZIAŁU PIERWSZEGO] …………………………… [nr strony]

1.1. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]
1.2. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]
1.3. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

 
2. [TYTUŁ ROZDZIAŁU DRUGIEGO] …………………………… [nr strony]

2.1. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

2.1.1. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]
2.1.2. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

2.2. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]
2.3. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

 
3. [TYTUŁ ROZDZIAŁU TRZECIEGO] …………………………… [nr strony]

3.1. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

3.1.1. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]
3.1.2. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]
3.1.3. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

3.2. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

3.2.1. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]
3.2.2. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]
3.2.3. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

3.3. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony]

3.3.1. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]
3.3.2. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]
3.3.3. [Tytuł paragrafu] …………………………… [nr strony]

 
ZAKOŃCZENIE …………………………… [nr strony]
 
BIBLIOGRAFIA …………………………… [nr strony]
 
ANEKS …………………………… [nr strony]
 

Wstęp

WSTĘP

[Wprowadzenie do tematu, krótkie omówienie badanego zjawiska, treść która zaciekawi czytelnika]
……………………………
……………………………

[Napisanie co jest problemem badawczym, przedmiotem, wyszczególnienie hipotez, metod badawczych]
……………………………
……………………………

[Podanie motywów zajęcia się taką problematyką]
Motywem podjęcia przez autora takiej, a nie innej problematyki jest ……………………………

[Przedstawienie zawartości poszczególnych rozdziałów]
W rozdziale pierwszym zostaną przedstawione ……………………………

Dalsza część pracy powstała w oparciu o badania własne. Rozdział ……………….. omawia ……………………………