kontakt
recenzje
konkursy
poradnik
PM » Techniczne » Przypisy
PrzypisyPrzypisy


Przypisy zawierają informacje dotyczące literatury źródłowej oraz objaśnienia, czy uwagi do tekstu głównego. Wykorzystanie cudzych myśli bez podania ich źródła jest plagiatem i dyskwalifikuje autora jako badacza.


Przypisy umieszczane są:

1. na dole każdej strony - jest to sposób bardzo popularny, np.

1 M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 56.

2. na końcu całej pracy magisterskiej - nadaje im się numerację ciągłą.

3. na końcu każdego rozdziału - najmniej czytelny sposób, również nadaje im się numerację ciągłą, ale w obrębie rozdziału.

4. w tekście - wtedy mają postać, np. (Ziółkowski 2000: 56), gdzie umieszcza się najpierw nazwisko autora, rok wydania i stronę. Integralną częścią takiego przypisu jest odpowiednio ułożona bibliografia (nazwiska autorów ułożone są alfabetycznie), a wpis wygląda np. tak:

Ziółkowski, Marek. 2000. Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Rodzaje przypisów:

1. przypis zwykły - wskazuje skąd pochodzi informacja, np.

1 M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 56.

2. przypis zwykły rozszerzony - oprócz wskazania źródła zawiera jeszcze cytat albo szersze omówienie poglądów autora, np.

1 J. Zieleniewski, Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 1967, s. 45. "Całość to przedmiot, w którym bierze się pod uwagę relację zawierania się części w całości". Taki pogląd można spotkać w opracowaniach przedstawicieli nurtu prakseologicznego.

3. przypis polemiczny - stosowany gdy przekształcamy myśl autora lub prowadzimy z nim polemikę, np.

1 Por. M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 56.

4. przypis polemiczny rozszerzony - przeprowadzamy dyskusję z innymi poglądami i wskazujemy tekst będący źródłem polemiki, np.

1 Można mieć poważne i uzasadnione zastrzeżenia do tekstu M. Fuszary, która nie wzięła pod uwagę... Por. M. Fuszara, Kobiety w polityce, Warszawa 2007, s. 23-25.

5. przypis odsyłający - odsyła się czytelnika do innych opracowań lub fragmentów swojej pracy, w celu odnalezienia dokładniejszych informacji, np.

1 Zob. S. P. Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 56. 1 Zob. Aneks, s. XX.


Rodzaje przypisów ze względu na źródło:

1. prace autorskie - czyli takie gdzie autor jest jasno określony, należy podać jego inicjał imienia i nazwisko, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania, stronę np.

1 M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 56.

2. rozdział lub artykuł w pracach zbiorowych - gdy książka wydana jest pod redakcją lub ma kilku autorów, a można zidentyfikować autora interesującego nas rozdziału (artykułu) np.

1 E. Wnuk-Lipiński, Zmiana systemowa, [w:] E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski (red.), Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2001, s. 21.

3. książka, w której jest wielu autorów (więcej niż trzech/czterech) - należy podać tytuł publikacji, a następnie imię i nazwisko pierwszego z autorów, a także dodać: "i in.", np.

1 T. Parsons, Społeczeństwo: spojrzenie ewolucyjne i porównawcze, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, T. I. A. Jasińska-Kania i in. (wybór i oprac.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, s. 350.

4. słowniki, encyklopedie, np.

1 Słownik języka polskiego, t.1, Warszawa 1978.

5. z gazet i czasopism, np.

1 A. Czaja, Pionierski projekt opieki nad dziećmi dla pracujących i bezrobotnych, "Gazeta Wyborcza" 2007 nr 10, s. 2.

6. źródła internetowe, np.

1 Sokrates, http://www.sokrates.pl (26.04.2008).


Kilka zasad:

  • Najistotniejsze w stosowaniu przypisów jest konsekwentne trzymanie się raz wybranego sposobu. Dla przykładu sytuacje, w których za jednym razem podajemy inicjał imienia, a w dalszej części pracy podajemy całe imię lub za jednym razem uwzględniamy nazwę wydawnictwa, a później nie, w wielu przypadkach dyskwalifikuje pracę magisterską, a przynajmniej znacznie obniża jej ocenę.

  • Należy pamiętać, że każdy przypis zaczyna się z dużej litery, a kończy się kropką.

  • Nie należy w przypisach umieszczać niczego, co nie dotyczy naszej pracy magisterskiej i nie jest z nią powiązane.

  • Na etapie pracy magisterskiej najczęściej zastosowanie znajduje przypis zwykły i przypis polemiczny. Jeśli czujemy się pewnie w stosowaniu przypisów można używać i innych rodzajów, ale nie zawsze jest to dobrze widziane.

  • Tytuły podaje się bez cudzysłowów.

  • Unikaj stosowania przypisów niejasnych, niekompletnych i obarczonych błędami.
Spis rzeczy
· Słowo wstępu
· I i II stopień - różnice
I. Pierwsze kroki
· Promotor
· Temat i problematyka
· Tytuł
· Wybór literatury
· Opisowa czy badawcza
· Kryteria oceny
II. Planowanie
· Konspekt
· Układ treści
· Harmonogram
· Kolejność elementów
III. Elementy
· Strona tytułowa
· Spis treści
· Wstęp
· Rozdziały
· Rozdział metodologiczny
· Zakończenie
· Bibliografia
· Streszczenie
· Aneks
· Oświadczenie samodzielności
IV. Techniczne
· Przypisy
· Przypis harwardzki
· Cytaty
· Wtrącenie w cytat
· Wykresy
V. Wygląd tekstu
· Estetyka tekstu
· Twarda spacja
· Bękart a wdowa
VI. Obrona
· Przygotowanie
· Pytania praktyczne
· Zachowanie
· Wskazówka
· Podziękowanie

· Bibliografia strony
Szukaj na stronie